Kort om arbeidsgiver
Da nåværende hjemmelsinnehaver ønsker å trappe ned, lyses det nå ut deleliste som selvstendig næringsdrivende fastlege Sjøsia legekontor i Steinkjer kommune fra 1. mars 2020, eller etter nærmere avtale.
 
Deleliste vil si at en lege over 60 år ønske å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksisen til annen lege. Legen fratrer da som hovedregel senest ved fylte 70 år. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige fem år.
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Sjøsia legekontor i Steinkjer sentrum. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med tre andre hyggelige kollegaer, hvor to er spesialister i allmennmedisin. I tillegg har kontoret avtale med kommunen om LIS 1 lege. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt Infodoc journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.sjosialegekontor.no
 
Hjemmelen har en listestørrelse på 1213 pasienter og et listetak på 1100 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket maksimalt til 25 % mer enn listelengden ved etablering av deleliste. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler.
 
Det vil bli gitt stimuleringstilskudd fra kommunen ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av kontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn kr 850 000,-. Kommunen tilbyr også lønn i inntil 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin. Kommunen dekker også kostnader i forbindelse med kurs som Legeforeningen ikke dekker.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
 
Andre opplysninger  
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Vilkår for delelisten/overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene ved Sjøsia legekontor.
 
Spørsmål vedrørende praksisen og overtakelsen rettes til Hans Petter Stokke, mobil: 91737487/ mail adr.: hpstokke@online.no
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Søknad rettes til Steinkjer kommune ved Karin Grøttum, Steinkjer interkommunale legevakt, Seilmakergata 8, 7725 Steinkjer eller karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no.
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 01.02.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune (gamle)
Arbeidssted
Sjøsia Legekontor
Fyrgata 3
7714 STEINKJER