Kort om arbeidsgiver
 • Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen?
 • Er du
  opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre
  jobben du gjør?

 

Psykiatrisk avdeling har ledig fast stilling for overlege, for tiden med arbeidsplassering 70% i Alderspsykiatrisk seksjon og 30% knyttet opp mot annen del av virksomheten/ambulering. Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert. Søknader vurderes fortløpende.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk
helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og
et nettobudsjett på 666 mill.kr. Klinikken består av 5 avdelinger, Avdeling
Sør, Avdeling Nord, Psykiatrisk avdeling, Rusavdeling og Fag-, forsknings- og
utdanningsavdeling. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere
tjenester innen fagområdet av god kvalitet.

Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk, Alderspsykiatrisk
og Akuttpsykiatrisk seksjon. Alderspsykiatrisk seksjon består av;:
• Alderspsykiatri døgnbehandling med 14 døgnplasser
• Alderspsykiatrisk poliklinikk

Målgruppen er personer over 65 år med nytilkommet psykisk lidelse; depresjon,
angst, psykose og/eller ulike demenstilstander med psykiatrisk symptomatologi.
Døgnenheten har fokus på utredning og behandling. Gjennomsnittlig liggetid er
ca 5 uker. Alderspsykiatrisk poliklinikk gjør utredning poliklinisk ved å ta imot
pasienter til konsultasjoner i egne lokaler i Tromsø, ved besøk hjemme og på
sykehjem. Til kommunene i Finnmark og Ofoten drives regelmessig ambulering.

Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i utredningen i tillegg til
det profesjonelle nettverket. Samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale
helsetjenesten og distriktspsykiatriske sentra. Opptaksområdet er alle kommuner
i Finnmark, Troms og Ofoten.

Spesialisten vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam som
inkluderer leger, psykologer, sykepleiere/miljøterapeuter, helsefagarbeidere,
ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten
 • Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter
 • Seksjonens overleger må bistå andre enheter ved behov        

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt                 

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig utvikling
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Deltakelse i vaktordning (bakvakt) 

 

Vi er også på jakt etter nye medarbeidere ved enkelte andre seksjoner. Se annonsene her:

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Charlotte Goll
Tittel: Sekjsonsoverlege
Telefon: 776 27615
E-post: charlotte.bjornskov.goll@unn.no
Navn: Fredrik Pedersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 776 27664
E-post: fredrik.pederse@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Alderspsykiatrisk seksjon, Psykisk helse- og rusklinikken
Åsgrådveien 40
9016 Tromsø
Søk på stillingen