Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune har i dag 21 leger som arbeider i 40-100 prosent stilling i byens helsehus (korttidsplasser) og helse- og velferdssentre (langtidsplasser), helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Vi tilbyr nå et vikariat i 100 prosent stilling for lege ved helsestasjon/skole, og et vikariat for lege i 34-74 prosent stilling hvorav 14 prosent er ved helsestasjon for ungdom (klokken 16.00 - 19.00) og 20 - 60 prosent er vikariat  ved helse- og velferdssentre. Det må opplyses i søknadsteksten hvilken stilling du søker på. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Varighet for vikariatene er ut 2020, med mulighet for forlengelse. Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering, i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Det vil si at en kun kan jobbe i disse stillingene i 12 måneder før en må i gang med et spesialiseringsforløp.
 • HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 • Oppstartstidspunkt etter nærmere avtale.


Arbeidsoppgaver
I helse- og velferdssentre:
 • ivareta legetjenester til pasienter i helsehus / helse- og velferdssentre i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • samhandling / samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • deltagelse i jevnlige møter / smågrupper med de andre sykehjemslegene.
 • internundervisning.
 • kollegial fraværdekning ved ferie og ved annet fravær.
I helsestasjon:
 • være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • ha et forebyggende fokus.
 • skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for.
 • samarbeide med fastleger og BUP St.Olav i følge samarbeidsrutiner.
 • være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik.
 • bidra i rutineutvikling.
I helsestasjon for ungdom:
 • omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling ved helsesøster og lege
 • skal være et supplement til, og ikke er erstatning for skolehelsetjenesten og skal være tilpasset ungdommens behov og gis på deres premisser
I skolehelsetjeneste:
 • skal gjennomføre skolestartundersøkelsen i samsvar med gjeldende retningslinjer og etter de føringer som er bestemt av arbeidsgiver og arbeidsleder i Trondheim kommune. 
 • skal  bidra til å gi medisinske råd og informasjon til lærere, foreldregruppen, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten (BFT) på den skolen/de skolene som han/hun har som tjenestested.
 • skal bidra i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut  og evt øvrige ansatte i BFT. Han /hun bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen jfr. Samarbeidsavtalen med skolen

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ønskelig med godkjent LIS1.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
I helse- og velferdssentre vektlegges:
 • Interesse for sykehjemsmedisin / geriatri.
I helsestasjon vektlegges:
 • Interesse for kjernefag, som amming / ernæring, motorikk, samspill og barns utvikling.
 • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.
I skolehelsetjenesten:
 • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Mulighet for kurs/kompetanseheving.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Erling Skakkes gate 40 D
7012 TRONDHEIM