Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en 0-hjemmel i 100 prosent stilling ved Medisyd Medisinsk Senter fra 2020. Det er for tiden 37 private legekontorer og 175 fastleger i Trondheim.

Medisyd Medisinsk Senter har i dag sju allmennleger, øre-nese-hals spesialist, audiograf, sju helsesekretærer, bedriftshelsetjeneste og diabetessykepleier. De har også godkjente petroleumsleger, sjømannsleger, dykkerleger og idrettsleger. Senteret het tidligere Heimdal Helsehus Legesenter, men skiftet navn da de flyttet til nye flotte lokaler høsten 2017. 
Medisyd Legesenter er organisert som et AS, hvor alle allmennlegene er likestilte aksjeholdere. Styreleder er for tiden Jacob Ciljan Skjelbred.

Det utlyses nå en 0-hjemmel uten tilknyttede pasienter. Hjemmelshaver må selv sette listetak. Erfaringsvis er det ikke vanskelig å fylle arbeidsdagene, da kollegene genererer rikelig med vikarbehov.
Ny lege må godta senterets internavtale.
Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. april 2020. Endelig dato avklares med legesenteret.

Det er et godt faglig og sosialt miljø ved legesenteret. Legesenteret ligger nær Heimdal sentrum, samt handels-sentrene på Heimdal. Vi har godt med parkering.
Vi har god legesekretær- bemanning, med erfarne legesekretærer som kjenner rutinene og pasientene godt.
Vi bruker i dag System X .

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon kan du kontakte Per Schrøder tlf 41517335.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis. (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig).
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 952 09 113
Arbeidssted
Medisyd Medisinsk senter
Vestre Rosten 79
7075 TILLER