20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i øyesykdommer – generell oftalmologi, uten kataraktkirurgi - vil bli ledig etter nærmere avtale.
Det er et ønske at søker har erfaring med okuloplastiske operasjoner, samt erfaring med undersøkelse og behandling av barn.

Praksisen er lokalisert til Slemdalsveien 1 i Oslo.

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med  reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.

Nærmere opplysninger: Avtalespesialist Erling Haaskjold , telefon 22 46 33 83 eller rådgiver  Tina Sanders, Helse Sør-Øst RHF , tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no telefon 02411.
Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.  Vi gjør oppmerksom på at CV skal registreres inn i Webcruiter og ikke som vedlegg.
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Erling Haaskjold
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 22 46 33 83
Navn: Tina Sanders
Tittel: Rådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Telefon: 02411
E-post: tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no
Arbeidssted
Slemdalsveien 1
0369 OSLO