NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE AS, avdeling NORCE Helse har ledig stilling som leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE). Stillingen er ledig fra 16.02.2020.

AFE har som overordnet mål å utvikle ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter, og enheten bidrar til å oppfylle avdelingens felles visjon om «Bedre helse livet gjennom». Faglig er AFE også knyttet tett opp mot det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.
AFE teller om lag 15 personer med ca. 6 årsverk. Gruppen er veletablert og har nylig rekruttert flere stipendiater til et stort NFR-finansiert forskningsprosjekt. Vi har et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere.

AFE flytter høsten 2020 inn i nye lokaler i Alrek helseklynge på Årstadvollen, hvor vi blir samlokalisert med en rekke andre helseforskningsmiljøer (UiB, Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet). Dette vil skape en unik mulighet for samarbeid på tvers av faggrupper og institusjoner.

Les om enhetens virksomhet her: https://www.norceresearch.no/allmennmedisinsk-forskningsenhet

Sentrale oppgaver og ansvar
Forskningslederen har ansvaret for den overordnede faglige ledelsen av enhetens forskning og formidling. I stillingen inngår det også økonomi- og personalansvar.

Forskningsenhetens sentrale oppgaver er å:
  • Initiere og gjennomføre forskning av høy kvalitet med relevans for allmennleger og deres grenseflate mot resten av helsetjenesten
  • Rekruttere allmennleger til forskning
  • Utvikle infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten (PraksisNett)
  • Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Forskningslederen ved AFE inngår i ledergruppen i NORCE Helse, og har en viktig rolle i strategisk utvikling av avdelingen. Forskningslederen forventes å bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid både internt i NORCE og eksternt, og ivareta godt samarbeid med relevante miljø ved Universitetet i Bergen. Forskningslederen rapporterer til konserndirektør i NORCE Helse.

Kvalifikasjoner
Forskningsleder ved AFE må være utdannet lege og inneha formell forskningskompetanse i form av dr.med. eller ph.d-grad.
Professorkompetanse er ønskelig. Spesialistgodkjenning i allmennmedisin vil bli vektlagt sammen med klinisk erfaring fra allmennpraksis. Vi søker en person som behersker norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode lederegenskaper vil vektlegges sterkt.

Stillingen som forskningsleder er en 100% stilling, og vil kunne kombineres med egen forskning. Lavere stillingsprosent ned til 50% vil kunne diskuteres hvis en ønsker å kombinere stillingen med klinisk virksomhet.

Vi kan tilby
Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Informasjon om stillingen 
Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med konserndirektør Ingvild Eide Graff tlf 92652814, ingr@norceresearch.no eller konstituert forskningsleder Stein Nilsen tlf 93499553, stni@norceresearch.no.

Slik søker du
Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.
Søknadsfrist: 20.01.2020.

Send elektronisk søknad.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Norce Research
Arbeidssted
NORCE Helse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN