Det er ledig en fast stilling som forsker på fagområdet migrasjonshelse, i klynge for forskning og analyse av helsetjenesten, i området for helsetjenester.

Vi ønsker søkere som ved hjelp av kvantitative metoder kan frembringe ny kunnskap som er nyttig for helsetjenestene i deres arbeid med å sikre gode helsetjenester for alle. Stillingen skal bidra til å styrke instituttets evne til å nyttiggjøre komplekse og store
datakilder (registerdata, surveydata, kurvedata, etc.) for analyser med vekt på
migrasjonshelsefeltet. Den som ansettes i stillingen skal være med å utvikle - og gjerne lede - helsetjenesteforskningsprosjekter som undersøker hvordan kvalitet,
pasientsikkerhet, pasientforløp, samhandling eller bemanning påvirker
innvandrerbefolkningenes atferd og tilgang til eller bruk av tjenestene, normalt
sammenliknet med andre grupper av befolkningen. Stillingen er del av en
strategisk satsning for å øke ekstern finansiering av vår helsetjenesteforskning.  

Klynge for forskning og analyse for helsetjenesten er tverrfaglig sammensatt og består av både forskere og rådgivere. Fagfeltet migrasjonshelse innbefatter kunnskap om hvilke effekter innvandrerbakgrunn og migrasjonsprosesser kan ha på innvandrernes helsetilstand og deres tilgang til og møte med helsetjenestene. Medarbeiderne i enheten for migrasjonshelse arbeider for å frembringe og formidle kunnskap om sammenhenger mellom migrasjon og helse. Enheten ligger i klynge for forskning og analyse av helsetjenesten, som har som oppgave å produsere og kommunisere kunnskap for å bidra til gode helsetjenester for alle. I tillegg til migrasjonshelse, arbeider vi særlig med kvalitetsmåling basert på registerdata og målinger av brukeropplevd kvalitet, samt undervisning og implementering av kvalitet i tjenestene.  

Arbeidsoppgaver

 • Være en drivkraft og premissleverandør ved FHI for forskning om innvandrerbefolkningens helse og bruk av helsetjenester
 • Publisere kvantitative og empiriske analyser i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter på problemstillinger som er relevante for helsetjenestene
 • Utvikle og lede kvantitative helsetjenesteforskningsprosjekter med vekt på innvandrerbefolkningen, herunder bidra til ekstern finansiering
 • Bidra i samfunnsdebatten og til utredninger og høringer, og formidle gjennom foredrag og artikler rettet mot helsepersonell og beslutningstakere i helsevesenet 
 • Bidra i klyngens og instituttets øvrige forsknings- og formidlingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig, medisinsk, demografisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Relevant forskerkompetanse (phd) eller særskilt gode analytiske evner og høy motivasjon for forskerkarriere/phd – primært dokumentert gjennom publikasjon/er i anerkjente vitenskapelige tidsskrift eller meget gode karakterer og referanser
 • Erfaring med eller evne til å håndtere og analysere store datamengder fra populasjonsregistre eller andre komplekse kilder (dvs. koding/programmering i f.eks. R, Stata eller Python), samt kvantitativ metodekunnskap, tillegges stor vekt
 • Erfaring og suksess med store forskningssøknader tillegges vekt
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evnen til å se hvilke forskningsspørsmål som vil ha relevans for praksis, til å lytte til og inkorporere tilbakemeldinger fra ulike brukermedvirkningsfora, til å kunne analysere komplekse sammenhenger mellom migrasjon og helse på tvers av sektorer, til å formidle forskningsfunn til personer utenfor forskningsmiljøet og til å forstå betydningen av forskning i samfunnsdebatten, samt  vilje og evne til å jobbe godt sammen med fagpersoner fra andre disipliner, er en stor fordel
 • Klinisk erfaring, god kjennskap til institusjonelle forhold i helsetjenesten eller erfaring fra offentlig helseforvaltning, sykehusadministrasjon eller kommunehelsetjenesten, er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Initiativrik og driftig, med høy gjennomføringskraft
 • Resultatorientert og målrettet
 • Solid, pålitelig og oppriktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å gi og ta konstruktiv kritikk

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Mulighet til å påvirke, bygge og forme et relativt nytt fagfelt i vekst 
 • Interessant jobb med gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et trivelig og produktivt fagmiljø
 • Stilling som forsker, og lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidsordninger 
 • Moderne kontorlokaler sentralt plassert i Oslo
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Elias Telle
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 98060779
Navn: Thor Indseth
Tittel: Fungerende avdelingsdirektør
Telefon: 416 51 096
E-post: Thor.Indseth@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Sandakerveien 24 C, Bygg D
0473 Oslo