Kort om arbeidsgiver
Kort om stillinga
Det vert no lyst etter legevaktsjef til Nye Øygarden kommune, 50% fast
Legevakt ved Sotra legevakt dekkjer omlag 40 000 innbyggjarar har 18. delt vakt.
Legevakta og alle legekontorane brukar Infodoc journalsystem.
 
Oppgåver
Medisinskfagleg ansvar
Personalansvar for legane
Utarbeiding av vaktlister for legar
Ansvar for sikring av drift i tråd med akuttmedisinforskriften
Ansvar for pasientsikkerhet og utviklingsarbeid
 
Kvalifikasjonar for stillinga
Fullført norsk turnus/ LIS 1 teneste
Gode norsk kunnskaper munnleg og skriftleg
Norsk autorisasjon som lege
 
Andre Krav
Må væra vaktkompetent etter akuttforskriften
Må utover den administrative stillinga delta i ordinær lege3vaktsturnus pr tiden 18-delt
Gyldig politiattest
God økonomiforståelse
 
Ønskelig med:
Spesialist i allmennmedisin
 
Personlege egenskaper
Personlig eignetheit blir sterkt vektlagt
Målretta og strukturert
Fleksibel
 
 
Meir om søknaden
Nye Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing
kring søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på tlf: 56 38 20 00.
 
Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler.
Medlemskap i pensjonsordning. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.
 
Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har
oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom
søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette.
 
Den som vert tilsett må levera politiattest ikkje eldre enn 3 mnd
 
Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Øygarden kommune (gamle)
Sotra legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Stein Inge Stigen
Tittel: Kommunelege
Telefon: 55096000
E-post: stein-inge.stigen@fjell.kommune.no
Navn: Christin Mork
Tittel: Leder Sotra legevakt
Telefon: 41315486
E-post: Christin.Mork@fjell.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Legevaktsjef F67
Arbeidssted
Sotra legevakt på Straume
Skjenet 2
5354 STRAUME