Er du en samfunnsengasjert lege med interesse for pasientsikkerhet?
Statens helsetilsyn har ledig inntil 2,5 stillinger som seniorrådgiver/lege. Stillingene er for tiden plassert i Avdeling for varsler og operativt tilsyn. Avdelingen tar imot varsler om alvorlige hendelser fra spesialisthelsetjenesten i hele landet, og vi undersøker disse hendelsene på ulike måter. Varselordningen gjelder alle som yter helse- og omsorgstjenester, både spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og private aktører, samt pasienter og pårørende. Avdelingen utfører også planlagte tilsyn etter regelverket om håndtering av blod, celler, vev og organer.
Vi søker leger som vil være med på å utvikle varselordningene, og særlig til å følge opp de enkelte varslene som tilsynsmyndighet. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Økte krav til digitalisering både i tjenestene og i forvaltningen vil påvirke arbeidet. Du vil også bli involvert i vårt overordnede arbeid for å utvikle effektive og nyttige tilsynsmetoder, og du vil du bli en del av et større fagmiljø.
Vi forventer at alle ansatte bidrar til å løse samfunnsoppdraget til Statens helsetilsyn på tvers av avdelingene.
Stillingene er faste og i utgangspunktet fulltid, men søkere som ønsker å jobbe deltid i kombinasjon med klinisk eller annen relevant virksomhet, vil også bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver
 • Delta i håndtering av varsler om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
 • Delta på, og eventuelt lede, tilsyn i helse- og omsorgstjenesten
 • Bidra til at virksomheten selv tar ansvar for å identifisere og redusere risiko etter alvorlige pasienthendelser
 • Sammenfatte og formidle erfaringer fra tilsynsarbeidet vårt
 • Bidra i planlegging og utvikling av tilsynsmetodikk
 • Videreutvikle samarbeidet med fylkesmennene
 • Utarbeide veiledere og kvalitetskriterier innen tilsynsmyndighetens områder
 • Foredrag, opplæring og annen utadrettet virksomhet
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Spesialistutdanning i allmennmedisin. Kandidater med spesialisering i samfunnsmedisin, i tillegg til lang og relevant arbeidserfaring,  kan også være aktuelle for stillingene
 • Lang og relevant erfaring fra allmennmedisinsk arbeid
 • Lang og relevant arbeidserfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • Kunnskap om nyere forskning på området 
 • Erfaring med både selvstendig og tverrfaglig arbeid
 • Kunnskap om og interesse for kvalitetsarbeid og internkontroll
 • Erfaring med systematisk kunnskapsinnhenting, analyser og sammenstilling av data
Ønskede kvalifikasjoner
 • Lang og relevant erfaring  som fastlege og fra legevakt
 • Erfaring med pasienter innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, som for eksempel sykehjem, hjemmebaserte tjenester, kommunalt psykisk helsevern, rusomsorg
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra kommunal sektor 
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid 
 • Erfaring med offentlig forvaltning og saksbehandling 
 • Kjennskap til tilsyn og tilsynsarbeid 
Personlige egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å jobbe både selvstendig og tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Evne til framdrift og gjennomføring 
 • Fleksibel og engasjert
 • Effektiv og strukturert
 • Grundig med gode analytiske egenskaper  
 • Utviklings- og endringsorientert 
Vi legger stor vekt på at den som blir tilsatt er personlig egnet.

Vi tilbyr
Ansettelse i stilling som seniorrådgiver. Lønn etter avtale.

Det er mulighet for heltids- og deltidsansettelse. Det er viktig at den som ansettes holder seg oppdatert innen klinisk virksomhet og arbeidsgiver vil legge til rette for at de som blir ansatt kan opprettholde eventuell klinisk eller annen relevant praksis på deltid. Det vil også bli lagt til rette for at den som ansettes skal kunne gjennomføre relevant etterutdanning for å opprettholde spesialiteten innen allmennmedisin.  

Fra lønnen blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Statens helsetilsyn har egen kantine, og treningsrom som det er mulig å benytte en time per uke i arbeidstiden. Vi kan i tillegg tilby et spennende fagmiljø, gode muligheter for kompetanseutvikling i tillegg til et meget godt arbeidsmiljø.

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barneverns-, helse- og omsorgstjenestene. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging. Videre skal vi medvirke til at erfaringer fra tilsyn blir gjort tilgjengelig for de politiske oppdragsgiverne våre, de som har ansvar for tjenestene og personellet der, brukere av tjenestene og befolkningen. Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, egen sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time per uke i arbeidstiden. Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten). 

Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. Originaler/bekreftet kopi skal tas med til intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentlighetsloven § 25.  
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Statens helsetilsyn
Avdeling for varsler og operativt tilsyn
Kontaktpersoner
Navn: Mona Kaasa
Tittel: Fagsjef
Telefon: 21529947
Navn: Brynhild Braut
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 21529920
Arbeidssted
Møllergata 24 Oslo
Møllergata 24
0179 OSLO