Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel i Vestre Toten kommune – 2 ggs. utlysning
 
Fakta om stillingene
Vestre Toten kommune har får ledig fastlegehjemmel ved Nysethveien legekontor fra 01.03.2020 etter lege som går av med pensjon, Det er en mangårig veldrevet praksis – p.t listetak  1000.  Vi søker leger som, sammen med gjenværende leger og kommunen, tar utfordringen med til å utvikle en legepraksis for framtiden.

Kommunen tilbyr for tiden ekstra gode betingelser for nye fastleger: 
- Tilskudd til kjøp av praksis.
- Kommunalt kjøp av praksisen ved evt fratredelse første 3 år etter tiltredelse (dersom ikke får solgt på vanlig måte  etter
en annonsering).
- Fastlønn i oppstartsperiode.
- Tilrettelegging for spesialisering.
Hovedprinsippet i kommunens tilbud er at leger skal kunne starte opp i ledige fastlegehjemler uten økonomisk risiko
de 3 første driftsårene. Kommunen har også mottatt egne tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet i 2019.
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.
Vi kan tilby gode ordninger. Det eneste vi trenger er at DU søker og vil være fastlege i vår kommune!
 
Lokalisering og driftsform
 
Nysethvegen legekontor er et 3-legesenter, i kommunalt eid bygg.
Den ligger sentralt i Raufoss like ved jernbane- og busstasjon. 

Alle fastlegene i kommunen drifter sine praksiser som privat næringsdrivende.
Lokaler og noe av utstyr og inventar leies fra Vestre Toten kommune.
Den som tildeles hjemmel må påregne å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid i inntil 7,5 t pr uke samt 
legevakt. Kommunen er tilknyttet Gjøvik Interkommunal Legevakt, lokalisert ved Gjøvik sykehus.
 
Kommunen har 14 fastlegehjemler + LIS1 samt kommuneoverlege og 50% kommunal sykehjemslege.
 
Kommunen har fått tilskudd til å opprette 1 stk ALIS-stilling. Det er pr dato ikke avgjort om en vakant fastlegehjemmel vil bli omgjort til ALIS-stilling samtidig som det opprettes ny fastlegehjemmel eller om det skal opprettes en ny ALIS-stilling i tillegg til eksisterende fastlegehjemler.
 
Kvalifikasjoner/utdanning
Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste / godkjente læringsmål LIS1 / være under spesialisering.
Alternativt  være godkjent spesialist i allmennmedisin eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter
gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 
Det vil, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlige egenskaper, personlig egnethet og at norsk språk
beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig. Overdragelsesbetingelsene følger av ASA 4310.
 
Vikariat inn til 1 år med tilrettelagte betingelser kan også være aktuelt som alternativ til fast avtaleoverdragelse.
 
Nærmere opplysning kan fås ved  henvendelse til kontaktpersonene nedenfor.
 
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.
 
Kommunen bruker elektronisk søknadsbehandling.
Kommunen har  elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes logge seg inn på kommunens hjemmeside  www.vestre-toten.kommune.no  ,  ledig stilling og registrerer søknad, CV m.m.
 Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til
Offentleglova §25.
 Referanser skal oppgis. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse.
  
Søknadsfrist    20.12.2019    Utlyst dato        25.11.2019                            refnr.  2804
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Helsesjef
Telefon: 94161355
E-post: Bjoernar.Eidsvik@vestre-toten.kommune.no
Navn: Jens A. Mørch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 913 75 403
E-post: jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Navn: Dr. Magne Jørgensen
Tittel: daglig leder Nysethveien legekontor
Telefon: 48242271
E-post: magne.jorgensen@nysetveien.nhn
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel Nysethveien 2804
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Nysetveien legekontor DA
Nysethveien 3
2830 RAUFOSS
Søk på stillingen