100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i psykiatri er ledig for snarlig tiltredelse.
 
Hjemmelen skal lokaliseres til Østfold, Moss.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100 % avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid fordelt på ukens fem virkedager i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge -for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1.
 
Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturelle helseutfordringer vil bli vektlagt.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.
 
Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no telefon 02411.   
  
    
Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»   
Vi gjør oppmerksom på at norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Kari Iren Austad Borge
Tittel: Spesialrådgiver - adm
Telefon: 02411
E-post: Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no
Arbeidssted
Avtalehjemmel
1530 MOSS