Nyopprettet 100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i hudsykdommer med lokalisering til Lillehammer er ledig for snarlig tiltredelse.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med rammeavtalen som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 100 % avtale forutsetter minst 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis er plassert i driftstilskuddsklasse 3.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og de to sykehusene Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset, jf. rammeavtalens punkt 1.3.
 
Det bes inntatt i samarbeidsavtalen hvordan hjemmelsinnehaver kan bidra til å ivareta behovet for tilsyn og behov for rask vurdering for innlagte pasienter ved Revmatismesykehuset. Det forutsettes at det avtales rammer for dette arbeidet som er hensiktsmessige både for avtalespesialisten og Revmatismesykehuset.
 
 
Nærmere opplysninger: rådgiver Tina Cecilie Sanders, Enhet for psykisk helsevern, tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no, telefon 02411
 
 Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»

Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning. Søknad sendes kun elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Tina Cecilie Sanders
Tittel: Rådgiver
Telefon: 02411
E-post: tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no
Arbeidssted
avtalehjemmel
2619 LILLEHAMMER