40 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i revmatologi er ledig for tiltredelse fom 1. juni 2020. Praksisen er lokalisert til Humana spesialistsenter i Sandvika (Elias Smiths vei 10).
 
Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis er plassert i driftstilskuddsklasse 3. Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for»-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt sykehus.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF/sykehus samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. rammeavtalens punkt 1.3.
 
 
Nærmere opplysninger: spesialist Liv Elisabeth Kjustad, telefon 911 24 228 eller rådgiver Tina Cecilie Sanders, enhet for psykiskhelsevern og rusbehandling, tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no, telefon 02411.


Vi gjør oppmerksom på at hele CVen skal legges inn i Webcruiter og ikke som vedlegg. 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
 Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Elisabeth Kjustad
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 911 24 228
Navn: Tina Sanders
Tittel: Rådgiver
Telefon: 02411
E-post: tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no
Arbeidssted
Elias Smiths vei 10
1337 SANDVIKA