Kort om arbeidsgiver
Vil du utdanne deg til spesialist i allmennmedisin og jobbe som allmennlege i Stavanger?
 
Stavanger medisinske senter og Legesenteret Mariero har avtale med Stavanger kommune om gjennomføring av introduksjonsprogram i allmennmedisin. Begge legesentrene har nå ledig stilling for introduksjonslege fra 01.03.2020.
Hensikten er å bedre rekrutteringen til fastlegetjenesten. Stillingene er ment for leger som kommer rett fra turnustjeneste/ LIS 1-tjeneste, eller andre som har kort klinisk fartstid og som ønsker erfaring med å arbeide i fastlegeordningen. Engasjementene er også aktuelle for fast ansatte leger ved legevakt eller sykehjemsleger som trenger allmennpraksis som en del av sitt spesialiseringsløp.
 Stavanger kommune har hatt god og stabil fastlegedekning i mange år. Vi er nå i starten på et generasjonsskifte, parallelt med et behov for å øke kapasiteten i fastlegeordningen. Alle legesentre som blir godkjent av kommunen for Introduksjonsprogrammet er veldrevne, der de fleste legene er spesialister i allmennmedisin og flere er godkjente veiledere.
  
Introduksjonsprogrammet:
Legen i programmet blir knyttet til legesenteret i  inntill 2 år. Det er ingen nødvendige investeringer, og legen kan jobbe etter Fastlegetariffen med refusjon fra Helfo. Legen har ikke egen liste, men fungerer som vikar for de andre ved senteret og betaler 30% av brutto inntjening til legesenterets driftsutgifter. Forbruksmateriell og medikamenter kommer i tillegg.
 
Legen plikter å delta i kommunens introduksjonsprogram for nye leger, som oppad er begrenset til tre dager per kalenderår.  Videre forutsettes at legen starter spesialisering i allmennmedisin. Det medfølger vaktplikt i kommunens legevaktordning. Legevaktsarbeidet kan enten være på Stavanger legevakt eller i Ryfylkelegevakten. Inntil en dag per uke vil være avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, f eks på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Legen har samme plikt til møtedeltakelse som fastlegene i Stavanger har. Legekontoret vil stå ansvarlig for veiledning og supervisjon i tråd med gjeldende regelverk om spesialisering. Det vil tilrettelegges for fri til kurs og annen nødvendig opplæring.
 
Avtalepart ved ansettelse er det aktuelle legekontoret. 
 
Ved søknad må legen legge ved CV, vitnemål, autorisasjon og attester. Angi i søknad om en søker på begge stillingene, eller kun ved det ene legesenteret.
Ved ansettelse må legen levere politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Ruth Midtgarden
Tittel: kommuneoverlege og fastlege ved Legesenteret Mariero
Telefon: 93818987 etter kl. 15.00
Navn: Line Cecilie Christianasen
Tittel: kommuneoverlege og fastlege ved Stavanger medisinske senter
Telefon: 95020579 etter kl. 15.00
Navn: Marit Johanne Anda
Tittel: konst. helsesjef
Telefon: 51508560 / 90589216
Arbeidssted
Legesenteret Mariero eller Stavanger medisisnske senter
Mariero eller Stavanger sentrum
4007 STAVANGER