Kort om arbeidsgiver

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus (AHUS). Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen ligger på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum Avdelingen tar imot pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter på dom til tvungent psykisk helsevern. Avdelingen vil bli utvidet i løpet av en 5 års periode når den flytter til nytt bygg på Nordbyhagen og overtar aktivitet fra innleide senger på Oslo Universitetssykehus-Gaustad og Innlandet sykehus-Sanderud. Avdelingen driver utvikling i psykosefeltet, tar i bruk nye metoder og driver eksperimentelt på noen områder. 6 forskere er knyttet til avdeling, derav 3 med doktorgrad.  
Ahus har et stort opptaksområde, og Avdeling Spesialpsykiatri har en målsetning om å være en sentral aktør innenfor døgnvirksomhet på sykehuset, psykose, ROP, sikkerhets- og fengselspsykiatri (spesial poliklinikk på Ullersmo).

Vi har ledig 1 fast overlegestilling med spesialrådgiver-funksjon fra og med 01.03.20.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter spesialist i psykiatri med erfaring fra voksenpsykiatri og interesse for psykosefeltet. Stillingen er 3 delt, 50% klinisk på seksjonene, ledelse av inntaksteam (20%) og spesialrådgiver funksjon (30%) med blant annet ansvar for å finne relevante prosjekter som avdelingen kan knytte seg til eller bør starte selv. Avdelingen ønsker å utfordre muligheter innen områdene digitalisering og Kunstig Intelligens (KI) – psykisk helse – psykose. Spesialrådgiver forventes å bidra til utvikling av nye digitale løsninger på vårt området når det gjelder utredning, behandling, kommunikasjon med pasientene og mellom samarbeidspartnere. 
Vi søker en medarbeider som trives med å arbeide i tverrfaglig team. Den som tilsettes skal bidra til at avdelingen utvikler seg videre til en faglig sterk psykoseavdeling med en organisasjonskultur som bidrar til god pasientbehandling. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne internt og eksternt. ASP er en utfordrende og spennende arbeidsplass som krever evner til å håndtere og prioritere vanskelige oppgaver, samt evne til å samhandle tett med andre yrkesgrupper og er opptatt av fagutvikling. Den som tilsettes vil ha avdelingslederen som sin nærmeste leder. Den som tilsettes vil bli medlem av lederteamet og  vil samarbeide tett mot medisinskfaglig rådgiver og teamledere for behandlere i seksjonene når det gjelder klinisk arbeid.   

Avdelingen har 8 overleger (inkludert avdelingslederen), 7 psykologer i faste stillinger og 6 LIS i ulike utdanningsløp. Overlegene ved avdelingen inngår i en vaktordning i samarbeid med akutt psykiatrisk avdelingen, avdeling for alderspsykiatri og avdeling rus og avhengighet. 

Vi tilbyr

Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og kan tilby gode muligheter for faglig utvikling. Avdelingen har nært samarbeid med divisjonens forskningsavdeling og det planlegges flere forskningsarbeider innenfor psykosefeltet som man kan knytte seg til. Det pågår også flere fagutviklingsprosjekter ved avdelingen.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Jean-Max Robasse
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97067422
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialpsykiatri, Akershus universitetssykehus HF
Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset