Kort om arbeidsgiver
80 % fast stilling fra 1. mai 2020. Kommunen er midt i en omstillingsfase. Dette kan medføre økning av stillingsstørrelsen.

Beskrivelse av arbeidssted
Legetjenesten i Rennebu har 3 fastlegestillinger og 1 Lis 1-stilling. Alle legene er spesialister i allmennmedisin. Legetjenesten har kontorer ved Rennebu Helsesenter sammen med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester.
Det tas forbehold om mulige endringer ved omorganisering av tjenestene i kommunen.

Hovedarbeidsområder
Kommuneoverlege i 40 % stilling inkl. lederansvar for legetjenesten og samfunnsmedisinske oppgaver
Fastlønnet fastlegestilling med listeansvar for ca 400 pasienter
Det er fastlønn for hele stillingen
Øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid sammen med øvrige leger ved legekontoret
Legevakt i interkommunalt samarbeid med Orkdalsregionen som for tiden innebærer 2 - 3 vakter per måned

Ønskede kvalifikasjoner
Det kreves norsk autorisasjon som lege
Erfaring eller spesialitet innen allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin er ønskelig
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Politiattest må fremlegges før tilsetting

Personlige egenskaper
Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
Høy standard for faglig kvalitet
Selvstendig, systematisk og pålitelig arbeidsstil
Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press

Nøkkelverdier
Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Vi tilbyr
Godt kollegialt miljø med stabilt og godt kvalifisert hjelpepersonell
Stor grad av tverrfaglig samarbeid med ulike fagtjenester i kommunen
Kommunalt driftsansvar for lokaler, utstyr og hjelpepersonell
Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for kompetanseheving
Lønn etter avtale

Søknad sendes
Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Rennebu kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Løkken
Tittel: Helse og omsorgsleder
Telefon: 416 44 741 / 72 40 25 02
E-post: solveig.lokken@rennebu.kommune.no
Navn: Arne Opdahl
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 414 18 447 / 72 40 25 45
E-post: arne.opdahl@rennebu.kommune.no
Arbeidssted
Myrveien
7391 RENNEBU