Kort om arbeidsgiver
Psykiatrisk klinikk har ledig vikariat i 100% stilling som lege i spesialisering i tida 01.01.2020 – 31.01.2021 med arbeidsplass i Førde. Søkjarar som treng sideutdanning på sjukehus er også velkomne til å søkje på stillinga.

Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 16 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.

Arbeidsoppgåver

 • Hovudoppgåva er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasientar
 • Den som vert tilsett må ventast å ta del i utvikling av fagtilbodet ved avdelinga
 • Delta i vaktordning på Psykiatrisk klinikk sine einingar og sengepost for barn og ungdom (UPH).
 • Ein må pårekne å gjere teneste ved sengepostar og poliklinikk etter dei behov avdelinga har.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode språkkunnskapar, både skriftlege og munnlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell).
 • Søkjar må ha førerkort i klasse B.

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt utbygde IT tenester. Vi brukar pasientsystemet Dips.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Evy-Helen Helleseth
Tittel: Seksjonsleiar leger
Telefon: (+47)578 39470
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde