Kort om arbeidsgiver
100 % stilling, vikariat ledig for tiltreding 01.03.20, eventuelt tidlegare etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 01.03.202. Det kan vere aktuelt å forlenge.

Avdelinga held til på Ålesund lokalmedisinske senter rett ved sida av Ålesund sjukehus. ØHD- avdelinga tek imot ferdig avklarte pasientar frå fastlege, legevakt og akuttmottak. Avdelinga er eit interkommunalt tilbod.

Stillinga er i kombinasjon med andre kommunale legetenester og inneber arbeid på daglegevakt og sjukeheim i tillegg til ØHD. Ein kan tilpasse stillinga noko ut i frå interessefelt. Stillinga inneber deltaking i beredskapsvaktordning.

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver er blant anna:
  •  Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved akuttmottaket ved Ålesund sjukehus.
  • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
  • Sjukeheimslege, eventuelt anna arbeid etter avtale.
Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.  
  • God kunnskap om norsk lovverk.  
  • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelinga med fokus på pasientsikkerhet.
  • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
  • Evne til å jobbe i team.   
  • Personleg eignatheit for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Torfinn Vingen
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 970 14 452
Søknad
Søknad merkes: 4156289652
Arbeidssted
Ålesund lokalmedisinske senter
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND