Kort om arbeidsgiver
Universitetslektor i psykiatri, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping,
med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin
 
Ämnesområde 
Psykiatri (vuxenpsykiatri)

Beskrivning av ämnesområdet 
Psykiatriämnet omfattar förekomst, uppkomstmekanismer, diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar hos vuxna.

Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
Detta är en förenad anställning, och tjänsten kombineras med förordnande som överläkare vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Läkarlegitimation och specialistkompetens i vuxenpsykiatri från Sverige eller annat EU-land utgör därför ett krav.

På CSAN är uppdraget att utveckla, tillämpa och förmedla kunskaper om psykiska sjukdomar. I arbetet ingår att utbilda blivande läkare och andra yrkeskategorier. Egen forskning inom kunskapsfältet efterfrågas. Valfritt ämne av relevans för anställningen är därför förekomst, diagnostik, patofysiologiska mekanismer eller behandling av psykiska sjukdomar.

Särskilt meriterande är kompetens inom CSAN:s fokusområden. Dessa utgörs f.n. av beroende-, ångest- och affektiva sjukdomar.
Undervisning inom ämnet sker såväl på svenska som engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 
 
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning. 

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 
 
Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Annan skicklighet ska ha visats genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 december 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Linköpings Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Markus Heilig
Tittel: Professor, avd.chef, ämnesansvarig
E-post: markus.heilig@liu.se
Navn: Christina Lundgren
Tittel: Sekreterare i anställningsnämnden
Telefon: +46 13 28 21 49
E-post: christina.lundgren@liu.se
Navn: Helena Jonsson
Tittel: HR-partner
Telefon: +46 13 28 66 89
E-post: helena.jonsson@liu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
sweden