Kort om arbeidsgiver
Helseetaten søker etter smittevernoverlege /ass. kommuneoverlege for Oslo. Nåværende smittevernoverlege planlegger å gå av med pensjon fra juli 2020. Vi ønsker at det skal være overlapp i overgangen mellom nåværende og ny smittevernoverlege for å sikre kontinuitet og beredskap i forbindelse med fravær. Smittevernoverlegen er en av flere leger med kommuneoverlegefunksjon. I Oslo er disse funksjonene fordelt mellom bydelsoverleger og overleger i etatene. Helseetaten ønsker å se disse funksjonene i en sammenheng og utvikle et tverr-etatlig samfunnsmedisinsk miljø som kan styrke kommunens evne til å ivareta innbyggernes behov på en faglig god måte i godt samspill mellom alle aktørene. Smittevernlegen vil være en sentral deltaker i slikt arbeid og må påregne å bli involvert i mange spørsmål ut over de strengt smittevernrelaterte. Smittevernoverlegen samarbeider ellers mye med smittevernpersonell i Oslo-sykehusene inkl. AHUS, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Sykehjems-etaten.

Stillingen er for tiden plassert i Seksjon for samfunnsmedisin (SAM) i Folkehelse- og omsorgsavdelingen (FOA). I tillegg til SAM består FOA av Seksjon for kvalitetsmåling og epidemiologi, Seksjon for oppvekst og levekår, Seksjon for psykisk helse og Seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling. SAM har i dag ansvar for by-omfattende smittevern og samfunnsmedisinsk beredskap, by-omfattende miljørettet helsevern, migrasjonshelse og organisering av turnustjeneste og noe av spesialistutdanningen for leger. I tillegg driver seksjonen flere prosjekter, alene eller i samarbeid med andre (f.eks prøveordningen med bydelsoverleger ansatt i Helseetaten, forebygging av fall- og bruddskader hos eldre, helseundersøkelse og forebyggende helsetilbud til ungdom med kort botid i Norge, handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse, distribusjon av jod-tabletter i beredskapssammenheng m.fl.). SAM drifter også 4 nettverk (samfunnsmedisinsk nettverk, nettverk for smittevern, nettverk for miljørettet helsevern og nettverk for migrasjonshelse).


Arbeidsoppgaver
 • Sikre en god beredskap for akutte utbrudd av smittsomme sykdommer i Oslo og håndtere varsler om smittsomme sykdommer på en rask og god måte.
 • Lede Beredskapsgruppen for smittevern i Oslo, delta i Helseetatens beredskapsgruppe og organisere og kvalitetssikre samfunnsmedisinsk beredskapsvakt
 • Kommunisere med ledelsen i Helseetaten, Byrådsavdelingen, media, bydelene, sykehusene og eventuelt flere ved utbrudd av smittsomme sykdommer.
 • Vedlikeholde Infeksjonskontrollprogrammet for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo og gi råd om smittevern til sykehjemmene
 • Koordinere byomfattende vaksinasjonskampanjer som f. eks. meningokokkvaksinasjon i videregående skoler og influensavaksinasjon blant ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Være stedfortreder for kommuneoverlege i kontortid og som en del av vaktordningen.
 • Videreutvikle systemarbeidet, inkludert journalsystemene, elektronisk kommunikasjon, fellesmapper og prosedyrer innen smittevern og dermed bidra til å sikre lik håndtering av smittsomme sykdommer i alle bydelene.
 • Holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen av smittsomme sykdommer og vaksinasjonsdekningen.
 • Kvalitetssikre håndteringen av MSIS-meldinger og dødsmeldinger.
 • Styrke planarbeidet både for Oslo kommune sentralt samt støtte bydelene i arbeidet med å utarbeide og oppdatere smittevernplan.
 • Holde kurs og drive rådgiving og veiledning innen smittevern for bl.a. bydelsoverleger, fastleger, smittevernhelsesøstre og byrådsavdelingen.
 • Være ansvarlig for tiltak etter smittevernloven på Oslo havn
 • Delta i annet utrednings- prosjekt- og planarbeid, som f. eks arbeidet med helseoversikt og helseovervåking og spesialistutdanning av leger

Kvalifikasjoner
 • Cand. med. / Embetsstudie i medisin, Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialitet i samfunnsmedisin, Master i Public Health eller annen tilsvarende kompetanse.
 • Erfaring med smittevernarbeid på kommunalt-, statlig- eller foretaksnivå.
 • Samfunnsmedisinsk- og/eller ledelseserfaring ut over det rent smittevernfaglige kan også tillegges vekt
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og systematisk.
 • Gode organisatoriske evner
 • Omgjengelig, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Fast stilling i Oslo kommune
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer
 • En variert og selvstendig arbeidshverdag
 • Et trivelig tverrfaglig miljø som skårer høyt i medarbeiderundersøkelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Seksjon for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Tore Steen
Tittel: Smittevernsoverlege
Telefon: 95266660 / 21802180
Navn: Marit Aase Rognerud
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 51
0182 OSLO