Kort om arbeidsgiver

Avdelingen onkologi på Ahus er organisert i Medisinsk Divisjon. Vi har for tiden 16 overlegestillinger og 2 leger i spesialisering. I tillegg har 3 av overlegene professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.
Per i dag drives vår avdeling som poliklinisk virksomhet, men det jobbes med å etablere onkologiske senger og Kreftbygg i årene fremover.  Avdelingen er i jevn vekst med økende antall pasienter, polikliniske konsultasjoner og administrerte terapier hvert år.
Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. I tillegg til industristudier gjennomfører avdelingen utprøver initierte studier.
Kreftbehandling og forskning er et strategiske satsningsområde for Akershus universitetssykehuset og vår avdeling.

Arbeidsoppgaver

Avdelingens aktiviteten er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning.

Det polikliniske arbeidet er organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer.

Den som ansettes vil komme til å jobbe som overlege i uro-onkologisk faggruppe. Kliniske arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte polikliniske konsultasjoner, håndtering av henvisninger, deltagelse på MDT møter og tilsyn.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Arbeidshverdagen er velorganisert og en strukturert arbeidsplan er utarbeidet minst 6 måneder fremover i tid.

Vi har aktivitet på Nordbyhagen, på Ski sykehus. Den som ansettes må påregne noe aktivitet ved Ski sykehus.
Ved etablering av onkologiske senger vil det bli nødvendig med deltagelse i et onkologisk vaktlag som da vil etableres.

Kvalifikasjoner

Autorisert lege.

Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.

Søker må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil vektlegges
Samarbeidsvilje og relevant erfaring vektlegges.

Vi tilbyr

Vi er en ung avdeling som har vokst jevnt fra etableringen for 11 år siden.
Vi har et sterkt faglig miljø med engasjerte kolleger og gode muligheter til å påvirke avdelingens videre utvikling.
Arbeidshverdagen hos oss preges av godt samarbeid mellom alle profesjoner på avdelingen og på tvers av sykehuset.
Vi tilbyr gode muligheter for deltagelse i faglig utviklingsarbeid og forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67962877
E-post: stephanie.beate.geisler@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen