Kort om arbeidsgiver

LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker som har ansvar for LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) for pasienter innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for mennesker med rusavhengighet) i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Stillingen er knyttet til LAR78.

Vår oppgave er å yte tverrfaglig behandling til pasienter med opiatiavhengighet forankret i LAR i Helse Stavanger sitt foretaksområde, som er 18 kommuner i Sør-Rogaland. Vi har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og lettere psykiske lidelser. I tillegg har LAR-behandlerne sammen med overlege ansvar for å koordinere utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinskfaglig forsvarlighet.Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi ønsker derfor å videreutvikle vår kompetanse på psykisk helse. LAR er et fagfelt i utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter.

Vi søker LIS-lege som er under spesialiseringsløp for å bli spesialist innen rus - og avhengighetsmedisin. Dette er en 100% stilling for ett år. Stillingen kan deles mellom fire stk.  i 50% stilling, 6 mnd ad. gangen, med oppstart 06.01.20. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.
Stillingen lyses ut på legejobber.no.  

Arbeidsoppgaver

 • LIS-legens arbeid vil i hovedsak bestå i å foreta samtaler med pasient, oppfølging av medisinsk behandling, utredning av fysisk helse i nært samarbeid med fastlege og utredning av psykisk helse i samarbeid med overlege i psykiatri og psykolog. Virksomheten er organisert som en poliklinikk. LIS- legen vil jobbe i et tverrfaglig behandlingsteam. Undervisning og veiledning av andre faggrupper i poliklinikken kan også påregnes. 
 • Avdelingen ønsker en LIS- lege som har interesse og engasjement i forhold til integrert behandling av samtidig rusproblemer og psykiske lidelser. Den som ansettes vil være en sentral ressurs i utredning og behandling av pasienter ved poliklinikken.  
 • Vi ønsker en LIS-lege som også er nysgjerrig på å øke egen kunnskap/ kompetanse innenfor fagområdet og som ser viktigheten av å bidra med en kunnskapsformidling innad i poliklinikken, i samarbeid på tvers av de tre seksjoner i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling som utgjør ARA og i samhandling med andre aktører.
 • Kontakt med fastleger, psykiatrisk klinikk og somatiske avdelinger ved sykehuset vil også være en viktig del av arbeidet.
 • Må forvente noe ambulant virksomhet.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig vidergående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt  i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Interesse for feltet og kunnskap om rusmisbruk kombinert med somatiske og psykiske lidelser. 
 • Avdelingen ønsker LIS-lege under spesialisering i rus- og avhengighetsbehandling, som er interessert i fagfeltet og engasjementet i forhold til integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser.
 • Kunnskap om rusmiddelmedisin
 • Søker bør ha sertifikat 

Personlige egenskaper

 • Søker bør like varierte utfordringer og ha gode samarbeidsevner. 
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Kommuniserer tydelig og forstålig ovenfor pasienter, pårørende, kollegaler og samarbeidspartnere.
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skrifende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver.
 • Fleksibel og løsningsorientert.  
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarsvilje og vilje til kompetanseutvikling.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr

 • Ansvarsfullt arbeid i et godt tverrfaglig miljø
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen 
 • Du vil få veileder i tråd med kravene til spesialistutdanningen, samt følge pålagt undervisning
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum i ARA 
 • Høyt faglig nivå 
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Medlemskap i KLP
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innenfor flere fagområder
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring 
 • Gode velferdsordninger som bl.a.turgrupper og bedriftsidrettslag

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Bente Sikveland
Tittel: Leder
Telefon: 402 40 758
E-post: bente.sikveland@sus.no
Arbeidssted
LAR Helse Stavanger
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger