Nannestad legesenter har to fastleger som skal utvide sin praksis med en ny kollega – parallelt med flytting av legekontoret til andre og mer hensiktsmessige lokaler på Nannestad torg. Den nye fastlegehjemmelen blir en nullhjemmel, men kommunen garanterer basistilskudd for 500 listeinnbyggere fra oppstartsmåneden og inntil denne grensen er nådd. Listetaket er i utgangpunktet 1300, men lavere tak kan diskuteres. I tillegg tilbyr kommunen etableringstilskudd, ettersom det dreier seg om et legesenter under reetablering. Det knyttes en kommunal bistilling på inntil 20 % til hjemmelen. 

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst og det forventes derfor et jevnt tilsig av listeinnbyggere til den nye fastlegehjemmelen. Kommunen har p.t. 9 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 100 % legeressurs.

Ønsket tiltredelse er snarest etter 1.1.2020. Ny fastlege forutsettes å avtale økonomiske betingelser og inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets øvrige leger. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
 • Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt og interkommunal legevakt på Jessheim utenom kontortid. 
 • Offentlig allmennlegearbeid: Det tilpliktes kommunal bistilling med inntil 20 %, for tiden som helsestasjonslege

Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Interesse for allmennmedisin
 • Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven


Personlige egenskaper
 • Omgjengelighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr
 • Velutstyrt legekontor med CGM allmenn-journalsystem
 • Mulighet til å være med på å reetablere et fastlegekontor med erfarne kolleger
 • Faglige utfordringer i en vekstkommune med Gardermoen som nærmeste nabo 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Tom Berner Sundar
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 454 84 047
Arbeidssted
Teiealleen 7
2030 NANNESTAD