Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i Nord-Norges største by, Tromsø. Avtalen er en del av Paul W. Hansens senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 %.
Full overtakelse er planlagt ved gradvis opptrapping over 5 år, og oppstart kan skje etter avtale med inneværende hjemmelshaver.

For senior/junioravtale må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet.

Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver
 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning. Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt UNN HF. Dette særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Junior og senior skal drive sin praksis i seniors lokaler i Tromsø.
Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder
Kvalifikasjoner
 • Helse Nord RHF søker spesialister innen øre-, nese- og hals med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Avtalespesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.
 • Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonsleder oppfølging og kjøp av helsetjenester
Telefon: 913 66 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Navn: Helle W. Steen
Tittel: rådgiver
Telefon: 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4140832107
Arbeidssted
Sjøgata 31/33
9008 TROMSØ