Kort om arbeidsgiver
Helse Nord RHF søker spesialister innen klinisk voksenpsykologi med bred allmennpsykiatrisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Psykologen må ha interesse for tverrfaglig samarbeid hvor målet er å bistå pasienter til å komme tilbake i arbeid og forhindre unødig langvarige sykefravær.

Målgruppen er pasienter med psykiske vansker. Psykologen skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.

Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak/DPS og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.

Driftsavtalene opprettes som ledd i omstillingen av «Raskere tilbake» -ordningen. Det vil bli stilt krav til at deler av praksisen, 20-40 %, brukes til pasienter med lette eller moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning/arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidslivet.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Arbeidssted
Helse Nord RHF ønsker spesialistene lokalisert på følgende steder:
 • Helgeland - 2 hjemler
 • Lofoten - 1 hjemmel
 • Narvik - 1 hjemmel

Arbeidsoppgaver
 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Norsk Psykologforening.
 • Psykologen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tids gjeldende lovgivning.
 • Behandlingstilbudet skal også omfatte arbeidsrettet poliklinisk utredning og behandling for å bidra til bedret helse og arbeidsevne, samt økt jobbmestring og livskvalitet for pasientene.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging.
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører.
 • Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt. Helse Nord RHF tar derfor forbehold for at kvalifikasjonsprinsippet kan overstyre hensynet til stedsfordeling innenfor de enkelte fylkene.
Vi tilbyr
 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 527.880,- per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Helle W. Steen
Tittel: rådgiver
Telefon: 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 913 33 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4136157455
Arbeidssted
Helgeland, Lofoten og Narvik
Helgeland, Lofoten og Narvik
8613 MO I RANA