Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Ved kontoret er det nå opprettet en ny 0-liste. Tiltredelse etter avtale.
Listelengde settes til 1000 pasienter. Deltagelse i kommunal legevakt.
Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Kvalifikasjoner
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
Med forbehold om innvilgelse fra Helsedirektoratet kan kommunen tildele noe midler til løpende utgifter for oppstart av hjemmel.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Joakim Benske
Tittel: Fastlege
Telefon: 469 61 160
Arbeidssted
Borge legesenter
Trykkeriveien 6
1653 SELLEBAKK