Kort om arbeidsgiver
Helse Midt-Norge har ledig en 100 % hjemmel i en veletablert praksis innenfor fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Det er muligheter for at hjemmelen kan deles på 2 søkere. Hjemmelen er lokalisert i Ålesund. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF. Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.  Avtalespesialistene kan, dersom det ønskes, få en formalisert rolle i LIS-utdanninga av gynekologer. 

Arbeidsoppgaver
 • Avtalehjemmelen skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, samt krav gitt i lov
 • Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle "sørge for" ansvaret til Helse Midt-Norge. Dette innebærer at avtalespesialisten følger gjeldende lovgiving, rammeavtalen og regionale handlingsplaner, samt foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til nasjonale mål og prioriteringer.
 • Avtalespesialisten skal ha samarbeidsavtale med lokalt HF bl.a. om oppgavefordeling og ventelister.
 • Avtalespesialisten skal i samarbeid med lokalt HF bidra til gode pasientforløp i regionen og kort ventetid.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming og det skal sørges for gode rutiner for næringsvirksomhet.
Kvalifikasjoner
 • Søker må være godkjente spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring.
 • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis.

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis medregnet erfaring som spesialist
 • Innretning av praksis

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Hans Ejner Ipsen
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 920 15 518
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4132723053
Arbeidssted
Ålesund
Ålesund
6017 ÅLESUND