Kort om arbeidsgiver
Om fastlegeavtalen
Avtalehjemmelen forvaltes av et dødsbo og er tilknyttet næringsvirksomhet, noe som innebærer en rett for hjemmelshaver til å selge sin praksis. Kommunen vil etter søknadsfristens utløp orientere samtlige søkere om forhold ved praksisen som kan danne grunnlag for omsetning, herunder prisantydning.
Etter aksept av tildeling av hjemmel og etablert avtale kan overtakende lege velge mellom avtale om privat drift eller ansettelse med fastlønn.
Hammerfest kommunestyre har i kommunestyrevedtak 8.3.2018 etablert en ordning med kommunalt kjøp av praksis for kommunalt ansatte leger. Kommunen kjøper praksisen fra fratredende lege i de tilfeller tiltredende lege ønsker å være arbeidstaker i kommunal stilling.

Sektor for Helse og omsorg- legetjenesten
Hammerfest kommune har 3 legesenter med 15 fastleger og 3 leger i spesialisering del 1 (LIS1). Legetjenesten samarbeider med UiT -Norges arktiske universitet og tar jevnlig imot studenter. På alle våre legesenter er det ansatt helsesekretærer og sykepleiere. Våre legesenter holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter, som laboratorier og skiftestuer. Legetjenesten benytter CGM Journal i sitt daglige arbeid. Alle våre leger skal være med å bidra til utvikling av legesentrene.
Lokalisering, type praksis og hjemmelshaver:
 • Skarven legesenter
 • Gruppepraksis sammen med 4 andre leger og 1 LIS1
Kontaktopplysninger:
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg virksomhetsleder Jonas Zahl, telefon 78 40 27 07, mobiltelefon 402 45 005
Listelengde:
 • Listetak på avtalen er 800 pasienter
 • Primo august er det 745 pasienter på listen
Organiseringsform
 • Hammerfest kommune drifter legesenteret og leier ut til legene
 • Legevakt på dagtid rullerer mellom de tre legesentrene
 • Deltakelse i kollegial fraværsdekning
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, 1-3 vakter pr. måned på ettermiddag/kveld/natt/helg
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time pr.uke
Avtaler i praksisen
Hammerfest kommune og legeforeningen, avdeling Hammerfest, har inngått rekrutterings og stabiliseringsavtale. 
Hammerfest kommune tilbyr attraktive vilkår til sine leger, som lønnet tid til faglig oppdatering, to uker tjenestefri med lønn i tillegg til ordinær ferie, inntil 2 uker lønnet deltagelse på kurs, veiledningsgruppe og obligatoriske grunnkurs og 4 måneder lønnet utdanningspermisjon etter 3 års tjeneste. Gravide får tilbud om vaktfritak i hele svangerskapet.

Kvalifikasjonskrav: 
Utdanning
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnus/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin, i spesialisering eller starte på spesialiseringen
Ferdigheter
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, andre nordiske språk kan bli vurdert
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Interesse for allmennmedisin og ønske om egenutvikling
 • Engasjement og ønske å bidra til utvikling av legetjenesten
 Spesielt for denne stilligen
Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.
Hammerfest kommune tilbyr
 • Etter aksept av tildeling av fastlegeavtalen og etablert avtale kan overtakende lege velge mellom privat drift eller ansettelse med fastlønn.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn iht. lokal avtale
Tildeling og eventuell tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Generell informasjon
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hammerfest kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Jonas Zahl
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 78 40 27 07
Arbeidssted
Skarven legesenter
Strandgata 52
9600 HAMMERFEST