Kort om arbeidsgiver

Hudavdelinga i Helse Førde har frå omlag 1.9.2019 ledig stiling som legespesialist / overlege i hud
og veneriske sjukdommar.

Hudavdelinga består av 5 poliklinikkar fordelt på ulike lokalisasjonar i Sogn og Fjordane. Den største poliklinikken
er på Førde Sentralsjukehus, og dette er hovudarbeidsstad. Avdelinga har og
eigen telemedisinsk poliklinikk i Audnedal.
Avdelinga har 5 legestillingar; 3 overlegar og 2 LIS. 

Arbeidsoppgåver

 • Hudavdelinga i Helse Førde har spesialisthelsetenesteansvar for innbyggjarane i Sogn og Fjordane innan fagområdet.
 • Arbeidsoppgåver er til dømes utgreiing og behandling  av ulike maligne og premaligne tilstandar i huda, psoriasis, eksem, allergologiske utgreiingar, sårbehandling, mindre kirurgiske inngrep mm.
 • Avdelinga brukar og videokonsultasjonar der dette er teneleg. Alle einingane driv lysbehandling.

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i hud og veneriske sjukdommar, norsk godkjenning.
 • Må beherske godt norsk skriftleg og munnleg. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå.

Personlege eigenskapar

 • Stillinga krev evne til å jobbe sjølvstendig og i tverrfaglege team. 
 • Må ha gode samarbeidsevner, ha positiv innstilling og bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid med dei andre legane i avdelinga, og erfarne sjukepleiarar.
 • Hjelp til å skaffe bustad.
 • Gode oppvekstvilkår for born.
 • Flott natur med fjord og fjell og svært gode tilhøve for friluftsliv.
 • Førde har og eit rikt tilbod innan kultur, fritidstilbod og handelsnæring. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Førde
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Helgheim Hatten
Tittel: Overlege
Telefon: 578 39 362
Navn: Trude Lindesteg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 578 39 362
E-post: trude.lindesteg@helse-forde.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hud avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde