20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i generell kirurgi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er i dag lokalisert til Trykkeriveien 6 på Sellebakk. 
  
Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. 
  
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. 
  
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte Rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger. 
  
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 
  
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 6.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF. 
  
Det forutsettes et tett samarbeid med lokalt HF. 
  
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter. 
  
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 
  
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Praksisprofilen skal videreføres. 
  
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 
  
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.  
  
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.

  
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Stephan Barbari
Tittel: spesialist
Telefon: 69 36 03 90
Navn: Marit Folkestad
Tittel: spesialrådgiver - adm
Telefon: 02411
E-post: marit.folkestad@helse-sorost.no
Søknad
Søknad merkes: 4113560585
Arbeidssted
Trykkeriveien 6
1653 SELLEBAKK