100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er en del av en gruppepraksis med to andre avtalespesialister og er lokalisert til Valkyriegt. 8, 0366 Oslo (Oslo Øre Nese Hals). 

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. 

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. 

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter. 

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og erfaring fra hørselsutredning og tilpasning av høreapparat. 

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
  
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Oscar Løvdal
Tittel: spesialist
Telefon: 954 55 620
Navn: Marit Folkestad
Tittel: spesialrådgiver - adm
Telefon: 02411
E-post: marit.folkestad@helse-sorost.no
Søknad
Søknad merkes: 4113561466
Arbeidssted
Valkyriegt. 8
0366 OSLO