40 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i øyesykdommer, generell oftalmologi, er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er lokalisert til St.Mariegt. 117 i Sarpsborg og er en del av gruppepraksis med to andre øyeleger. 
  
Full avtalehjemmel er i dag 80 % og utvides til 100 % ved seniors fratreden. 
  
Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmel innehaver inntil senior fratrer. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. 
  
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. 
  
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte Rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksisen er plassert i driftsklasse 3. 
  
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF. 
  
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter. 
  
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 
  
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. 
  
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 
  
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3. 
  
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
  
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i Webcruiter.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Terje Harsem
Tittel: spesialist
Telefon: 69 12 66 90
Navn: Marit Folkestad
Tittel: spesialrådgiver - adm
Telefon: 02411
E-post: marit.folkestad@helse-sorost.no
Søknad
Søknad merkes: 4113563292
Arbeidssted
St. Mariesgate 117
1706 SARPSBORG