Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel.  Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme.  Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.
Hitra kommune har ledig fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi:
- 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

Den ledige hjemmelen har en listelengde på 600 pasienter med mulighet for økning, og i tillegg er hjemmelen tiltenkt opp mot ca. 40 % kommunale oppgaver. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver etter avtale med Hitra kommune og legene i gruppepraksisen.

Opplysninger om Hitra legekontor:
Hitra legekontor har p.t. fem fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Kontoret er vedtatt utvidet til seks legehjemler. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i Fillan, og kontoret er godt utstyrt og bemannet. Hitra legekontor er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester, og kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
Legene blir private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd.  Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene.

Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen).

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste og rett til refusjon fra Helfo
• God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
• Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting
• Personlig egnethet, faglig dyktighet og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt

Vi søker deg som:
• Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
• Er faglig trygg
• Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid
• Har pasienten i fokus
• Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene

Hitra kommune kan tilby:
• Godt fagmiljø
• Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
• Hjelp til å skaffe bolig
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• God barnehagedekning

Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.

Søknadsfrist: 10.09.2019
  
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig i h.h.t.  Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hitra kommune
Hitra legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Hege Lie Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 72 46 52 81
Navn: Harald M. Hatle
Tittel: Assisterende rådmann
Telefon: 72 44 17 07
Arbeidssted
Vikaholmveien 2
7240 HITRA