Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helseavdelingen, FMOV, har ledig 1 fast stilling (100 %) som assisterende fylkeslege i seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT) og et 2-års vikariat (100 %) som assisterende fylkeslege i SHT, begge med kontorlokalisering i Oslo.

I SHT er det også ledig konsulentoppdrag for spesialist i radiologi på timesbasis tilsvarende 20% stilling.

Helseavdelingen er organisert i 6 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo. De øvrige seksjonene i tillegg til den ovenfor nevnte er: Seksjon kommunehelsetjeneste Oslo (KHT Oslo), seksjon kommunehelsetjeneste Østre Viken Sør (KHT ØVS), seksjon kommunehelsetjeneste Østre Viken Nord (KHT ØVN), seksjon kommunehelsetjeneste Vestre Viken (KHT VV) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU). De 4 KHT seksjonene har ansvar for hvert sitt geografiske område, mens SHT seksjonen har ansvar for all spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetsaker m.m
 • Delta i systemrevisjoner 
 • Veilede og undervise helsepersonell 
 • Behandler klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf § 4-4

Kvalifikasjonskrav
Medisinskfaglige kvalifikasjonskrav for den faste stillingen og vikariatet:
 • Lege som er spesialist i barnesykdommer, eller
 • Lege som er spesialist i gynekologi/fødselshjelp, eller
 • Lege som er spesialist i anestesiologi, eller
 • Lege som er spesialist i nevrologi
 • Lege med spesialitet innen andre deler av somatikken vil også bli vurdert
Medisinskfaglige kvalifikasjonskrav for konsulentoppdrag radiologi:
 • Lege som er spesialist i radiologi og med erfaring med alle modaliteter innen radiologi. Tjenesten vil særlig omfatte faglige vurderinger i tilsyns- og klagesaker
Personlige egenskaper m.m
 • Viktige personlige egenskaper er ansvarlighet, integritet, fleksibilitet, godt humør og gode samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne vil bli vektlagt
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne. Arbeidskapasitet og leveransedyktighet vil derfor bli vektlagt

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingene lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet kr. 820 000,- til 850 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Konsulentoppdragene lønnes med kr 600,- per time.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Gaute Skirbekk 22 00 39 41, ass.fylkeslege Kirsti Haakens 22 00 37 12 eller fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen 32 26 68 51 / 913 84 968.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 25. august 2019

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Gaute Skirbekk
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 22 00 39 41
Navn: Kirsti Haakens
Tittel: Ass. fylkeslege
Telefon: 22 00 37 12
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Vogts gate 17
1502 MOSS