Kort om arbeidsgiver
Ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en kombinert stilling som onkolog tilknyttet undervisning på legestudiets 6. studieår ved Finnmarkssykehuset HF.
Stillingen er en 90 % klinisk stilling tilknyttet Finnmarkssykehuset HF i kombinasjon med en 10 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor tilknyttet Institutt for klinisk medisin (IKM) ved UiT. Tilsetting i universitetsstillingen gjelder for 3 år med mulighet til å søke forlengelse. Tiltredelse snarest mulig.

Arbeidssted
Arbeidssted er hovedsakelig ved Klinikk Hammerfest og undervisningen skal foregå ved Hammerfest sykehus. Det kliniske arbeidet vil være på Hammerfest sykehus, med mulighet for ambulering til Alta.

Arbeidsoppgaver

 • «Her betyr du mer!» er Finnmarkssykehusets slagord og som spesialist i Finnmarkssykehuset får du en bred erfaring og god kjennskap både til lokalsykehus, nærsykehus og DMS.
 • Denne stillingen passer for deg som både er opptatt av klinikk og undervisning i faget.
 • Du får være med å utforme stillingen i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UNN og UiT. Arbeidsområdene i den klinisk delen av stillingen vil være poliklinisk arbeid, oppretting og utvikling av palliative team og kreftomsorgen i Finnmarkssykehuset.
 • Arbeidsoppgaver i undervisningsstillingen består av utvikling av undervisningsopplegg i fagområdet, deltakelse i undervisning og i forberedelse og avvikling av eksamen, og arbeid som mentor for legestudenter i basisgrupper.
 • I stilling som professor II og førsteamanuensis II vil det senest når undervisningsopplegget er godt etablert, stilles krav om forskning.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i onkologi  
 • For stilling som førsteamanuensis II kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For å bli tilkjent professorkompetanse må det dokumenteres betydelig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale normer for professorkompetanse i medisin.
 • For stilling som førstelektor II kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Det kreves i tillegg interesse, og gjerne også undervisningserfaring. For professor II og førstelektor II kreves det pedagogisk kompetanse i form av universitetspedagogikk, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. Alternativt kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell pedagogisk utdanning.

  Bedømmelse

  Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert kan bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

 • Arbeids- og lønnsvilkår

  Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse. Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet. Professor er innplassert i statens regulativ kode 1013 professor. Førsteamanuensis er innplassert i statens regulativ kode 1011. Førstelektor er innplassert i statens regulativ kode 1198. Universitetslektor er innplassert i statens regulativ kode 1009.

  Generelt

 • For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.
 • I Finnmarkssykehuset- HF og ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Finnmarkssykehuset og Universitetet er IA-virksomheter og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.
 • Søknad sendes elektronisk i Webcruiter og skal inneholde:

  • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
  • Vitnemål og attester
  • Vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende
  • Vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende
  • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
  • Liste over vitenskapelige arbeider
 • For søknad på stilling som professor, førsteamanuensis og førstelektor sendes i tillegg:
  • Inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
  • Beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen
  • Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.
 • Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. 2.. gangs utlysning.

  Velkommen som søker!
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset
Kontaktpersoner
Navn: Uwe Agledahl
Tittel: Avdelingsleder kir./ort. avdeling, Hammerfest sykehus
Telefon: 78421300
E-post: uwe.agledahl@finnmarkssykehuset.no
Navn: Ingrid P. Olsen
Tittel: Førsteamanuensis / lokal studieleder
Telefon: 92634747
E-post: ingrid.p.olsen@uit.no
Arbeidssted
Enhet kirurgiske leger Klinikk Hammerfest, Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest