Kort om arbeidsgiver
Som avdelingslege hos oss får du en selvstendig jobb, og ansvar for å lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen. Det innebærer blant annet medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, bidra med sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, og i tillegg utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.
Porsangmoen ligger i Porsanger kommune, ca 15 kilometer fra Lakselv, og er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk behandling og utredning av vernepliktig personell
 • Delta i arbeidet med å utarbeide virksomhetsplan
 • Utøve forebyggende og helsefremmende arbeid ved Skjold Garnison, herunder ansvar for smittevern
 • Sanitetsstøtte ved øvelser
 • Gi råd til sjef og befal ved avdelingen i medisinskfaglige spørsmål
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved legekontor/sykestue
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Støtte operative avdelinger i inn- og utland etter Forsvarets behov
 • Holde deg faglig oppdatert
Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge, og gjennomført turnustjeneste
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 uker) ved første anledning
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab / basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde)
 • Gjennomføre og bestå fysisk test
Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Minimum 2 års tjenesteerfaring som militær lege
Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden tillegges ikke vekt

Personlige egenskaper
 • Arbeide godt sammen med andre
 • Nøyaktig
 • God muntlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Vi tilbyr
 • 100 % stilling med redusert bundet arbeidstid (18 timer per uke). Stillingen kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bundet arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ med graden major/orlogskaptein, stillingskode 1520, ltr. 66 pt. kr 594.400 brutto per år med forbehold om sentral godkjenning. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Operasjonsstøtteavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Helga Espeland Hol
Tittel: G-1
Telefon: 400 29 701
Navn: Johan Storm Munch
Tittel: Overlege i Hæren/OPSSTØ
Telefon: 480 10 675
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsvaret
0015 OSLO