En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.
Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Legg ved attester og vitnemål.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Som avdelingslege hos oss får du en selvstendig jobb, og ansvar for å lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen. Det innebærer blant annet medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, bidra med sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, og i tillegg utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.
Porsangmoen ligger i Porsanger kommune, ca 15 kilometer fra Lakselv, og er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk behandling og utredning av vernepliktig personell
 • Delta i arbeidet med å utarbeide virksomhetsplan
 • Utøve forebyggende og helsefremmende arbeid ved Skjold Garnison, herunder ansvar for smittevern
 • Sanitetsstøtte ved øvelser
 • Gi råd til sjef og befal ved avdelingen i medisinskfaglige spørsmål
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved legekontor/sykestue
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Støtte operative avdelinger i inn- og utland etter Forsvarets behov
 • Holde deg faglig oppdatert
Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge, og gjennomført turnustjeneste
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 uker) ved første anledning
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab / basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde)
 • Gjennomføre og bestå fysisk test
Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Minimum 2 års tjenesteerfaring som militær lege
Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden tillegges ikke vekt

Personlige egenskaper
 • Arbeide godt sammen med andre
 • Nøyaktig
 • God muntlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Vi tilbyr
 • 100 % stilling med redusert bundet arbeidstid (18 timer per uke). Stillingen kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bundet arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ med graden major/orlogskaptein, stillingskode 1520, ltr. 66 pt. kr 594.400 brutto per år med forbehold om sentral godkjenning. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Operasjonsstøtteavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Helga Espeland Hol
Tittel: G-1
Telefon: 400 29 701
Navn: Johan Storm Munch
Tittel: Overlege i Hæren/OPSSTØ
Telefon: 480 10 675
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsvaret
0015 OSLO