Kort om arbeidsgiver
Tokke legekontor har 3 fastlegeheimlar, 1 LIS 1 og 3.1 stillingar for hjelpepersonell, m.a. eigen bioingeniør. Vi kan tilby ein variert arbeidsdag, eit inspirerande arbeidsmiljø og spanande faglege utfordringar. Journalsystemet er SystemX,  Tokke kommune eig og driv legesenteret. Fastlegane er fortiden tilsette i Tokke kommune.

Stillingstype:
Det er ledig fastlegeheimel  frå september 2019. Godt opparbeidd liste med for tida 680 pasientar.

Arbeidsoppgåver:
 • kurativ verksemd
 • inntil 7,5 timer offentleg arbeid i veka som tilsynslege ved Tokke helsesenter
 • deltaking i interkommunalt legevaktssamarbeid med Vinje
Kvalifikasjonar:
 • norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.
 • meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • må ha førarkort
Personlege Eigenskaper:
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Personlege eigenskapar vert lagt vekt på
Vi tilbyr:
 • eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • time på dagen ordning
 • rett til fri etter vakt,
 • for søker som er i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning og supervisjon av erfarne spesialistar i allmennmedisin og strukturert utdanningsløp
 • fast løn
 • casebasert samtrening med prehospital tjeneste
 
Andre opplysningar:
Politiattest må skaffast. Denne må ikkje vera eldre enn 3 månadar.
Du skal nytte vårt elektronisk søknadsskjema på stilling, som du finn på www.tokke.kommune.no
Det elektroniske søknadsskjemaet MÅ fyllast ut så fullstendig som mogleg.
Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.
I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tokke kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lars Håvard Eriksen
Tittel: Kommuneoverlege og fagansvar
Telefon: 954 18 400
Navn: Evy Katrin Aamlid
Tittel: Avdelingsleiar helse
Telefon: 350 75 530
Arbeidssted
Tokke kommune
Storvegen 60
3880 DALEN