Lindrende behandling av kreftpasient ved Flekkefjord Sykehus. Foto: Kjell Inge Søreide

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er et eget sykehusområde med over 290 000 innbyggere. SSHF har virksomhet i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal samt distriktpsykiatriske sentra ulike steder i Agder. SSHF er en del av Helse Sør-Øst.

SSHFs hovedmål er å gi et samlet sykehustilbud for hele Sørlandet, med god tilgjengelighet av spesialisthelsetjenester med høy kvalitet innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. Kvaliteten skal styrkes gjennom kontinuerlig fokus på kultur, kompetanse, ledelse, kvalitet og sikkerhet, samhandling og ressursutnyttelse.

SSHFs visjon er Trygghet når du trenger det mest.
Kjerneverdiene i SSHFs verdigrunnlag er respekt, tilgjengelighet faglig dyktighet og engasjement.

Kompetanse og fagutvikling
Sørlandet sykehus HF har gruppe 1 status innenfor nevrologi, gastroenterologi, lungemedisin og revmatologi.
Sykehuset har delregionale oppgaver innenfor hjertemedisin, intensiv habilitering og strålebehandling.

Sørlandet sykehus HF tilbyr sine ansatte utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse. All vår virksomhet er relatert og forankret i kunnskap innen en rekke fagområder, og vi prioriterer etter- og videreutdanning høyt.

Forskning
Sørlandet sykehus HF driver betydelig klinisk forskning. SSHF arbeider i nasjonal og internasjonale forskningsnettverk og samarbeider med alle universitet i Norge. Forskningen inngår som et naturlig element i arbeidet med å etablere robuste fagmiljø og utdanne egne spesialister. 2013

Antall somatiske innleggelser: 50.862
Antall polikliniske konsultasjoner: 430.641
Antall dagkirurgiske behandlinger: 29.324
Antall analyser i laboratoriefagene: 5.498.411
Antall årsverk: 5.293
Antall ansatte: 7.247

Sørlandet Sykehuset er en stor og viktig arbeidsplass på Sørlandet, som er en attraktiv landsdel å bo i med vakker natur og et mildt og behagelig klima. Sørlandsbyene har mye å by på: Urbane bystrøk, trehusmiljøer fra seilskutetida, moderne universitet, sterk offshorenæring, et rikt og mangfoldig kulturliv, samt gode oppvekstmiljøer for barn og unge.


Les mer på www.sshf.no

 

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Psykiatrisk sykehusavdeling.

Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal og Kristiansand Søknadsfrist: 02 januar.

Overlege i psykiatri

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, DPS Lister .

DPS Lister, poliklinikk Farsund Søknadsfrist: 15 januar.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Senter for kreftbehandling .

Senter for kreftbehandling, Kristiansand  Søknadsfrist: 16 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, MANDAL.

DPS Strømme, Psykiatrisk poliklinikk, Mandal  Søknadsfrist: 15 januar.

Seksjonsleder

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Akuttmedisinsk seksjon.

Medisinsk avdeling, Akuttmedisinsk seksjon, Kristiansand  Søknadsfrist: 11 desember.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Øyeavdelingen.

Øyeavdelingen, Arendal  Søknadsfrist: 20 januar.