Sørlandet sykehus HF Kristiansand

Sørlandet sykehus HF (SSHF) driver sin virksomhet over hele Agder og sykehuset har alle tjenester innen spesialisthelsetjeneste for somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er et eget sykehusområde med 275.000 innbyggere. SSHF ble fusjonert i 2003 og har virksomhet i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal samt distriktpsykiatriske sentra ulike steder i Agder. SSHF er en del av helseregion Helse Sør Øst.

SSHFs hovedmål er å gi et samlet sykehustilbud for hele Sørlandet, med god tilgjengelighet av spesialisthelsetjenester med høy kvalitet innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering. Kvaliteten skal styrkes gjennom kontinuerlig fokus på kultur, kompetanse, ledelse, kvalitet og sikkerhet, samhandling og ressursutnyttelse.

SSHFs visjon er Trygghet når du trenger det mest.
Kjerneverdiene i SSHFs verdigrunnlag er respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet.

Kompetanse og fagutvikling
Sørlandet sykehus HF har gruppe 1 status innenfor nevrologi, gastroenterologi, lungemedisin og revmatologi.
Sykehuset har delregionale oppgaver innenfor hjertemedisin, intensiv habilitering og strålebehandling.

Sørlandet sykehus HF tilbyr sine ansatte utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.  All vår virksomhet er relatert og forankret i kunnskap innen en rekke fagområder, og vi prioriterer etter- og videreutdanning høyt.

Forskning
Sørlandet sykehus HF er det helseforetaket i Helse Sør- Øst, unntatt universitetssykehusene, som driver betydelig klinisk forskning. SSHF arbeider i nasjonal og internasjonale forskningsnettverk og samarbeider med alle universitet i Norge. Forskningen inngår som et naturlig element i arbeidet med å etablere robuste fagmiljø og utdanne egne spesialister. I dag er det mer enn 60 forskningsprosjekter i gang ved Sørlandet sykehus HF og av disse er over halvparten registrerte doktorgradsprosjekter.

2009
Antall somatiske innleggelser var 42.521
Antall polikliniske konsultasjoner var 232.077
Antall dagkirurgiske behandlinger (inkl kjemoterapi) 18 193
Antall analyser i laboratoriefagene var 5. 375. 240
Antall innleggelser i klinikk for psykisk helse (psykiatri og avhengighetsbehandling) var 4.610
Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner innen psykisk helse var 143.744.

Antall årsverk 4861
Antall ansatte 6151

Sørlandet
Sykehuset er en stor og viktig arbeidsplass med plassering på Sørlandet, som er en attraktiv landsdel å bo i med vakker natur og et mildt og behagelig klima. Sørlandsbyene har mye å by på: Urbane bystrøk, trehusmiljøer fra seilskutetida, moderne universitet, sterk offshorenæring, et rikt og mangfoldig kulturliv, samt gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Litt mer om oss:
Sørlandet sykehus HF driver sin virksomhet over hele Agder og sykehuset har alle tjenester innen spesialisthelsetjeneste for somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling.
Foruten de tre store sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand har vi en utstrakt virksomhet gjennom den distriktbaserte psykiatrien med poliklinikker, dagavdelinger og boenheter flere steder.

Sørlandet sykehus HF Arendal

 Flekkefjord

Sørlandet sykehus HF Flekkefjord

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken, Kristiansand Søknadsfrist: 30 april.

Overlege

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Kvinneklinikken Kristiansand  Søknadsfrist: 30 april.

Overleger

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Anestesiavdelingen.

- Anestesi / Akuttmedisin / Intensivtransport Søknadsfrist: 29 april.

Overlege

Fast stilling.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

gastroenterologisk kirurgi Søknadsfrist: 01 mai.

Doktorgradsstipendiat (lege), fordøyelsessykdommer

Midlertidig.  Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Forskningsavdelingen, Kristiansand Søknadsfrist: 27 mai.

Lege i spesialisering

Vikariat.  Sørlandet Sykehus HF, Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling, vikariat i 1 år Søknadsfrist: 25 mai.