Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største sykehus og eies av Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket er satt sammen av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Geilomo, SSE og en rekke mindre virksomheter i Østlandsområdet. OUS leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions-, område- og lokalfunksjoner.

Vestre Viken

Vestre Viken har som mål å levere gode, trygge og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført skade i forbindelse med behandling innen helsetjenesten. Vi har 150 ansatte og en stab på mer enn 50 interne sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier).

Bergen kommune

Bergen er landets mest levende kulturby og huser blant annet et kreativt musikkmiljø og en rekke større festivaler og folkefester.

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.

Glittreklinikken

Glittreklinikken er LHLs landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom.

Helse Førde

Helse Førde er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane. Hos oss møter du eit spennande fagmiljø og et føretak med utfordringar og moglegheiter innan ei rekkje område.

 

 

 

Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin. Målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.

 

 

St. Olavs Hospital

Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i helseforetaket St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Mye av virksomheten er konsentrert på Øya i Trondheim hvor et helt nytt sykehus snart er ferdigbygget

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset skal være en trygghetsbase for befolkningen i Finnmark og skal yte spesialisthelsetjenester av høy faglig kvalitet og som kjennetegnes av respekt, åpenhet og tilgjengelighet i møte med pasienter og pårørende.

Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag  HF er en del av Helse Midt-Norge RHF, og tilbyr behandling ved sykehus i Levanger og Namsos, samt distriktspsykiatriske sentre på Kolvereid og Stjørdal.

Helse Fonna

Helseføretaket består av Valen psykiatriske sjukehus og dei somatiske sjukehusa i Haugesund, Odda og Stord, og fire distriktspsykiatriske sentra; Folgefonn, Haugaland, Karmøy og Stord DPS.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark HF (STHF), er et allsidig akuttsykehus - med både somatikk og psykiatri- , og er lokalisert i 8 kommuner med hovedsete i Skien.

Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, er et av Nordens største og mest spesialiserte sykehus.

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er et eget sykehusområde med over 290 000 innbyggere. SSHF har virksomhet i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal samt distriktpsykiatriske sentra ulike steder i Agder. SSHF er en del av Helse Sør-Øst.

Stavanger universitetssjukehus

Stavanger universitetssykehus (SUS) har over 5500 ansatte, og tilbyr helsetjenester til en befolkning på 320.000 innbyggere.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset – pasientsikkerhet og kvalitet i ledelse, diagnostikk, behandling og pleie.

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog.

Se video om Ahus her

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold (SiV) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir somatiske spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold.