Leger i spesialisering skal få slippe korte vikariater og heller få faste stillinger. Illustrasjonsfoto Colourbox

Legeforeningen har fått gjennomslag for at leger i spesialisering skal ha faste stillinger. Per i dag ansettes leger i spesialistutdanning kun i tidsavgrensede utdanningsstillinger.

Eline Feiring

– Faste stillinger for sykehusleger er et av Legeforeningens seks satsingsområder, og vi har over lengre tid pekt på at utrygge ansettelsesforhold bidrar til betydelige arbeidsmiljøutfordringer og at det kan gå utover pasientsikkerheten, sier president i Legeforeningen, Torunn Janbu. 

Fast stilling til flest mulig
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ber nå de regionale helseforetakene sørge for at flest mulig får fast stilling.

– De tidsavgrensede stillingene for leger i spesialistutdanning gir denne gruppen en uforutsigbarhet som kan virke negativt inn i vedkommendes arbeidssituasjon, familieliv og sosiale liv. Jeg vil at disse i størst mulig grad skal få tilbud om fast stilling. Dette kan også virke positivt inn på rekruttering av flere leger til mindre sykehus. Sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk, sier Strøm-Erichsen.

Hun har tatt kontakt med de regionale helseforetakene og bedt dem sette i gang arbeid med dette. Hun ber også om at de reduserer bruken av vikariater så langt det går. Dette gjelder for alle helsepersonellgrupper.

Legeforeningen fornøyd
– Statsråden har håndtert denne viktige saken for sykehusene raskt. Legeforeningen vil nå jobbe videre for å sikre at ministerens beslutning blir etterlevd av de regionale helseforetakene, sier Torunn Janbu.

Også Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening (Ylf), er svært fornøyd med departementets avgjørelse.

– Vi er svært glade for den måten ministeren har håndtert denne saken på. Hun har hørt hva vi har sagt. Hun har sjekket at det stemmer, og hun har gjort noe med det. Vi kan ikke tolke dette på annen måte enn at hun er helt enig i at det ikke er hjemmel i arbeidsmiljøloven for å ansette oss midlertidig, skriver hun på bloggen sin.

Publisert: 12.10. 2010