Fra 1. juli 2010 får norske arbeidstakere bedre rettigheter i forhold til å ta vare på syke pårørende. Man får rett til ti dagers permisjon uten lønn hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle/samboer eller funksjonshemmet eller kronisk sykt barn over 18 år som arbeidstakeren har hatt omsorgen for.

I tillegg utvides tidsrom for permisjon og pleiepenger ved pleie av pårørende i livets sluttfase, fra 20 til inntil 60 dager. Foreldre som har pleiet et sykt barn i en lang periode får rett til fortsatt pleiepenger og forhøyet hjelpestønad i en overgangsperiode på tre måneder dersom barnet dør.

– Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for at yrkesaktive kan ta seg av nære pårørende, samtidig som tilknytningen til arbeidslivet opprettholdes. Mange opplever at de kommer i skvis mellom jobb og omsorgsforpliktelser. I enkelte tariffavtaler er det bestemmelser om adgang til å ta permisjon ved viktige velferdsgrunner, men mange arbeidstakere er ikke omfattet av slike regler. Det er derfor viktig å lovfeste en slik rett til permisjon som sikrer en praktisk adgang til å ta fri for å yte omsorg, sier arbeidsminister, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Lovforslaget ble vedtatt i statsråd 11. desember 2009.

Publisert: 8.5. 2010