Foto Lisbet T. Kongsvik

Legeforeningen har utarbeidet en arbeidsmiljøveileder til bruk for ledere, tillitsvalgte og ansatte i sykehus. 

Tone Bergset

Bakgrunnen for veilederen er at Legeforeningen i mange år har vært opptatt av arbeidsmiljøet som grunnlag for kvalitet på tjenester, effektivitet og trivsel. I veilederen blir regelverket gjennomgått, og tillitsvalgte og ledere får praktiske råd om hvordan de kan arbeide med arbeidsmiljøspørsmål på den enkelte arbeidsplass. Oppmerksomheten er først og fremst rettet mot opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og psykososiale forhold.

- Veilederen skal være et grunnlag for å arbeide med å styrke arbeidsmiljøet i sykehus. Arbeidsmiljø vil også være tema på tillitsvalgtopplæring og i andre sammenhenger fremover, sier generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen til Tidsskriftet.

- De siste årene er det dokumentert et behov for å styrke arbeidet med arbeidsmiljøet i sykehus, blant annet gjennom den såkalte God Vakt-kampanjen som har pågått i flere år i regi av Arbeidstilsynet. Legeforeningen har fulgt opp denne kartleggingen i direkte kontakt med Arbeidstilsynet, sier Legeforeningens forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring.

Felles interesse
Både arbeidsgiver og arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig.  

 - Arbeidsmiljøet henger nært sammen med hvordan ledelse utøves overfor ansatte og med rammevilkårene for sykehuset. Ledelsen for en virksomhet må ha som overordnet mål at de som arbeider i virksomheten, skal brukes på en best mulig måte ut fra kompetanse og til virksomhetens beste. Et godt arbeidsmiljø fremmer effektivitet og trivsel, forebygger sykefravær og fremmer deltakelse og ansvar for det arbeidet som skal gjøres, understreker Riise og Befring.

Veilederen kan lastes ned fra Legeforeningens nettside og kan også bestilles i papirversjon ved henvendelse til posten@legeforeningen.no.

Publisert: 8.8. 2011