Illustrasjonsfoto: Istockphoto

I mai ble det innført et forbud for helsearbeidere mot å innta rusmidler 8 timer før arbeidstidens start. Helsepersonell kan også pålegges å avlegge rusprøve ved mistanke om ruspåvirkning. Om den ansatte nekter å avlegge prøve, kan politiet kobles inn.

Elisabeth Jacobsen

Hvert år behandler Fylkesmannen og Statens helsetilsyn saker som omhandler helsepersonell med rusproblemer. Det gjelder både saker hvor helsepersonell har vært ruset på jobb, og hvor det er blitt oppdaget tyveri av rusmidler på arbeidsplassen.

Pasientsikkerhet
Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen vil gjøre det lettere å avsløre rusmisbruk blant helsepersonell og innfører derfor lovendringene.
- Jeg gjennomfører dette året flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. I statsråd i dag er det satt i kraft endringer i helsepersonelloven som skal bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelmisbruk i helse- og omsorgstjenesten, skriver hun på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmesider 4. mai.

Tilbakekall av lisens
Statens helsetilsyn melder om et stadig økende antall tilbakekallinger av helsepersonells autorisasjon eller lisens. De tre siste årene er det blitt tilbakekalt om lag 100 lisenser per år. Hele 60 % av disse er på bakgrunn av rusmiddelbruk - enten bruk i arbeidstiden eller tyveri fra arbeidsplassen.

Arbeidsgivers ansvar
Noen ganger blir misbruk/tyveri hos helsepersonell oppdaget raskt, mens i andre tilfeller kunne det ha vært oppdaget på et tidligere tidspunkt. Helsetilsynet understreker at det er arbeidsgivers ansvar både å avdekke rusmisbruk og å følge opp helsepersonell der man mistenker rusmisbruk. Videre er det arbeidsgivers ansvar å forebygge at personell opptrer på jobb i ruset tilstand.
Arbeidsgiver skal legge til rette for gode rutiner og kontroll med legemiddellageret slik at det blir enklere å avdekke tyveri. Det krever kunnskap om misbruk for å kunne oppdage det. På sine nettsider har de samlet typiske tegn på rusmisbruk som arbeidsgiver kan se etter.

Helsetilsynet mener også at tyveri av rusmidler rutinemessig bør meldes til politiet, som kan vurdere om det skal tas ut tiltale.

Publisert: 26.6. 2012