Er tidlig pensjon god for helsen?

Å gå av med pensjon midt i 50-årene kan gjøre godt. En ny studie viser at tidlig pensjon gir en betydelig reduksjon i psykisk og fysisk utmattelse og i depressive symptomer.

Effektiv rådgivning for utbrente leger

Studier har vist at det blant leger er en relativt høy prevalens av utbrenthet, depresjon og selvmord. Et kort rådgivningstilbud kan være betydningsfullt for mange.

Aldersgrense for leger

De fleste leger under 70 år godtar bestemmelsen om at autorisasjonen som lege opphører ved fylte 75 år. Misnøyen øker imidlertid med alderen. Blant de pensjonerte legene som er 75 år og eldre er bare ca. en tredel enig i bestemmelsen om aldersgrense.

 

Flere yngre leger får faste stillinger

Legeforeningen har fått gjennomslag for at leger i spesialisering skal ha faste stillinger. Per i dag ansettes leger i spesialistutdanning kun i tidsavgrensede utdanningsstillinger.

Danske sykehusleger sjelden syke

Danske sykehusleger er langt mindre syke enn annet sykehuspersonell. Færre kvinner og stor grad av innflytelse på eget arbeid er viktige forklaringer.

Legers produktivitet har økt

Sykehuslegers «produktivitet» har økt etter 2001 og økt mer enn deres lønn. Kvinnelige leger tjener mindre enn menn pga. kortere arbeidstid og færre overlegestillinger. Økt andel kvinner i legeyrket vil påvirke utviklingen av legearbeidskraft fremover.

Rasering av turnustjenesten?

Helsedirektoratet foreslår å avvikle dagens turnustjeneste og erstatte den med en ny ordning. De møter kritikk fra flere hold. Legeforeningen er kritisk til at direktoratet ikke har tatt hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.

Flere leger i sykehjemmene

Tallet på legeårsverk i sykehjemmene økte med 10 % i 2009. Helse- og omsorgsministeren er godt fornøyd.

Færre vil bli lege

Søkertallene til høyere utdanning er fortsatt høye, men det har vært en liten nedgang i søkertallet til medisinstudiene.

Nordisk samarbeid mot "farlige" leger

Pasientsikkerheten i Norden skal styrkes. For å unngå episoder med at leger som har mistet autorisasjonen i ett land fritt kan jobbe som lege i et annet land, har de nordiske helse- og sosialministerne blitt enige om informasjonsutveksling på tvers av landegrensene.

Allmenn- og indremedisin populært

Det er nå registert rundt 3 035 spesialister i allmennmedisin og 2 156 spesialister i indremedisin i Norge. Dette kan dermed anses som de mest populære spesialitetene.

Frikort automatisk i posten

Nå trenger ikke pasienter lenger å spare på kvitteringer og søke om frikort hos NAV. Fra 1. juni skal alle få frikort for helsetjenester og medisiner automatisk når de har passert egenandelsgrensen på 
1 840 kroner. 

Legejobber.no - ny stillingsportal for leger

Legejobber.no – Tidsskriftets nye stillingsportal for leger ble lansert tirsdag 11. mai. Det er nesten 300 ledige stillinger i basen!

Norske leger er fornøyde

Norske leger er generelt fornøyde, både med tilværelsen i sin alminnelighet og med jobben. Allmennleger har høyere jobbtilfredshet enn sykehusleger, og eldre leger er mer fornøyd enn yngre leger.

Nye rettigheter ved pleie av pårørende

Fra 1. juli 2010 får norske arbeidstakere bedre rettigheter i forhold til å ta vare på syke pårørende.