Sjefen kan ødelegge jobbtrivselen

En ny, britisk studie viser at det er begrenset hvor mye en sjef kan oppmuntre de ansatte til å oppleve jobben som meningsfylt. Imidlertid kan sjefer ødelegge følelsen av mening med arbeidet – og dermed trivselen.

Jetfly i luftambulansetjenesten

Sommeren 2019 vil to jetfly settes inn i den norske luftambulansetjenesten. Dette gir bedre beredskap og pasientsikkerhet i hele landet. Målet er å komme raskere frem og kunne ta med mer utstyr enn i dag.

Sykemelderrollen er ikke uproblematisk for legene

Et tiårig program i regi av Norges forskningsråd viser blant annet at allmennlegene, som har flere profesjonelle roller, til tider opplever sykemelderrollen som utfordrende.

Kvinner i helsesektoren oftere sykmeldt

Kvinner i helse- og sosialsektoren har 40 % forhøyet risiko for langtidssykmelding enn kvinner i andre yrker. Arbeidsmiljøet kan forklare hvorfor.

Da Sykehus-Norge fusjonerte

Hvordan gikk det med de over 100 000 ansatte da sykehusene i Norge omorganiserte?

Forskning som ikke publiseres - er det et problem?

Hvorfor finnes det forskningsresultater vi aldri får høre om? Hvilke konsekvenser får det? Hva kan gjøres med det?

Bakteriebomber på sykehusene

I en nylig publisert studie, gjennomført ved tre barnesykehus i New York, kommer det frem at helsearbeidere vasker hendene mer nøye etter å ha vært i kontakt med pasienter enn før, noe som kan tyde på at de er mer opptatt av å beskytte seg selv mot smitte.

Viktigere med nok ansatte enn dyre medisiner

En ny dansk undersøkelse viser at befolkningen anser at et tilstrekkelig antall ansatte på landets sykehus er klart viktigere enn bruken av dyre medikamenter.

Vold og trusler på arbeidsplassen

I perioden 2011-14 er det en fordobling i antallet personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben, melder Arbeidstilsynet. Mest utsatt er ansatte i helse- og sosialsektoren og offentlig administrasjon.

Engasjert i jobben?

Jo større engasjement vi har på jobben, desto bedre trives vi. Vi sover bedre, vi er mindre syke, og vi er gladere.

Smerter, søvnløshet og depresjon tidobler risikoen for nedsatt arbeidsevne

For yrkesaktive er det ikke uvanlig å oppleve symptomer som smerter i flere deler av kroppen, søvnløshet og depresjon, men det er når disse symptomene opptrer samtidig at risikoen for nedsatt arbeidsevne tidobler seg.

Pass på pasienten

To nylig publiserte undersøkelser om pasientskader og pasientsikkerhetskultur ved norske helseforetak og sykehus viser at pasientsikkerheten fortsatt ikke er så god som den burde være.

Gode kolleger viktigere enn møter

De beste jobbrelaterte ideene oppstår i samtale med kolleger, ikke på møterommet, viser en ny nordisk undersøkelse.

Gjennomgang av HMS-arbeid ved sykehus

Arbeidstilsynet utførte revisjoner ved seks sykehus i 2014. Målet var å bidra til gode arbeidsbetingelser i sykehusene. I tillegg er det et hjelpemiddel for sykehusene til å forebygge sykefravær og utvikle et så bra arbeidsmiljø som mulig.

Kjenner fastlegen egentlig sine pasienter?

En fersk doktoravhandling dreier seg om mennesket bak diagnosen, og om livshistorien kan ha noe å si for pasientens helse og rehabilitering.

Rydd skapet

Vi har alle et ansvar for at medisiner oppbevares trygt og at legemidler ikke kastes i søpla, men leveres til apoteket. Leger kan bidra både i egen praksis og til å veilede pasienter.

Travelt på jobben?

Da er du ikke alene. Krav om effektivisering fører til at vi løper raskere.

Medisinsk og helsefaglig forskning øker stadig

Medisin og helsefag har vært det største fagområdet for universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak samlet siden 2005. Fra 1995 til 2013 har fagområdet også hatt den største realveksten, hele 6 % per år i perioden, viser en fersk rapport.

Legemangel

De siste fem årene har legemangelen økt i Sverige. Forholdene i Norge er ikke bare enkle, de heller.

Godt arbeidsmiljø – god behandling?

Det finnes ingen enkle sammenhenger mellom legers arbeidsmiljø og kvaliteten på pasientbehandlingen.

Kontakter gir deg jobben?

Er det slik at hvem du kjenner, er med på å bestemme om du får stilling ved universitetene?

Viktig å gi hverandre ros og ris på jobben

Det kan være svært så utfordrende både å gi og ta imot kritikk på hvordan arbeid utføres. Men det å få konstruktiv kritikk medfører ofte at vi utvikler oss og blir en bedre arbeidstaker, ja til og med et bedre menneske. Ros får dessuten folk flest til å prestere betydelig bedre.

Sanksjoner mot mobbing fungerer

Personalledere og tillitsvalgte i 233 kommuner i Norge har besvart spørsmål om hvilke virkemidler som har hatt betydning for å håndtere mobbesaker på en god måte. Ifølge resultatene viser det seg at sanksjoner som virkemiddel mot mobbing fungerer.

Syk, men på jobb

Er du syk, men går likevel på jobben? Da er du ikke alene. Nye studier viser at mange arbeidstakere ikke holder seg i sengen når de er syke. De møter i stedet opp på arbeidsplassen, både av positive og negative grunner.

Mobbing kan føre til selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing, ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å få selvmordstanker sammenliknet med arbeidstakere som ikke har vært mobbet.

Legeyrket har høyest status i arbeidslivet i 2015

En ny undersøkelse viser at legene topper listen over yrker med høyest status, mens advokater kommer på annenplass. Til tross for usikre tider i blant annet oljebransjen havner ingeniøryrket på tredjeplass i undersøkelsen.

Pleieressurser i helseforetakene ofte skjevfordelt

Hovedfunnene til en nyutgitt rapport viser at det er store forskjeller i hvor effektiv bruken av pleiepersonell i helseforetakene er, og at ledelsens styringsinformasjon ikke alltid gir godt nok grunnlag for å sikre effektiv bruk av ressursene.

Stillesitting ikke så farlig som antatt?

I Storbritannia ble over 5 000 kontorarbeidere fulgt opp i 16 år. Forskerne fant ingen sammenheng mellom stillesitting og tidlig død.

Stadig mer forskning

Verdensproduksjonen av forskning og vitenskapelige tidsskriftsartikler vokser kraftig. USA leder an, men Norge er på fjerdeplass i forhold til innbyggertallet.

Lange arbeidsdager kan gi hjerneslag

De som jobber over 55 timer i uken har 33% høyere risiko for å få hjerneslag enn dem med normal arbeidsuke, viser en studie publisert i The Lancet.

Dårlig omgangstone smitter

En dårlig omgangstone på arbeidsplassen er som en forkjølelse – den smitter. Det viser en amerikansk undersøkelse.

Nordmenn trives på jobben

Hele ni av ti nordmenn oppgir at de er fornøyd med jobben og at arbeidsmiljøet er godt. Det viser en ny faktabok fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Medisinsk redaktør 100 %

Vil du jobbe med oss i Tidsskriftet? Redaksjonen i Tidsskriftet er et unikt utsiktspunkt over norsk medisin. Vil du bli med oss videre i en spennende utvikling? Vi søker medisinsk redaktør i fast 100 % stilling.

Eldrebølgen nærmer seg

Vi går mot et samfunn med endret alderssammensetning, noe som gjør at velferdsstaten vil møte nye utfordringer. Hver dag runder en nordmann 100 år. Vi lever lenger, men lever vi gode liv som eldre? 

Medisinstudenter koster mest

Gjennomsnittsstudenten er dyrest ved de store, gamle universitetene - og det er klart dyrest å utdanne medisinstudentene.

Holder sykefraværet nede på sykehjem

Arbeidsrelatert sykefravær avhenger av faktorer som sykdom og skader, men også arbeidsoppgaver, arbeidsplass og ledelse. Sykefravær er spesielt høyt i kommunal helse- og omsorgssektor.

Vil du jobbe med oss i Tidsskriftet?

Tidsskrift for Den norske legeforening søker assisterende medisinsk redaktør til fulltidsstilling i ett år. Du må være utdannet lege, og nyutdannede oppfordres også til å søke.

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Selv om kvinner i Norge er mer sykemeldt enn menn, skyldes ikke forskjellen holdninger, jobbmotivasjon eller personlighet. Det viser en ny norsk studie.

Utsatt?

Er det noen som passer på at riktige arbeidsmiljøtiltak blir iverksatt der du jobber?

Har du husket..?

Det har akkurat vært den internasjonale håndhygienedagen. I den forbindelse ble alle pasienter oppfordret til å minne leger og sykepleiere om at de måtte vaske hendene.

Gradert sykmelding hjelper

En ny rapport viser at flere med gradert enn med full sykemelding er registrert med et arbeidsforhold to år etter at retten til sykepenger er oppbrukt.

Kvinner er verst til å konspirere

Samarbeidet styrkes hvis det går utover noen andre, viser et eksperiment. Og kvinnene er klart verst til å konspirere.

For mange doktorer

Er det blitt for lett å ta doktorgrad? Diskusjonen er ikke ny, og argumentene er mange både for og imot.

Leger har meldeplikt

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle leger i Norge plikt til å melde fra om arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet.

Jeg er glad i jobben, men..

Ansatte i helsevesenet er sterkt motivert av jobben og av kollegafellesskapet. Men krevende jobb, gunstige pensjonsordninger og ønsket om mer fritid gjør at mange likevel tar ut tidligpensjon. Hva kan gjøres for å få flere til å jobbe lenger?

Stilling ledig som sjefredaktør

Til den spennende og utfordrende stillingen som sjefredaktør i Tidsskriftet ser vi etter en sterk fagperson med redaksjonell teft. Sjefredaktøren skal lede et team med svært kompetente medarbeidere internt, i samspill med eksterne fagmiljøer innen alle deler av medisinen. Vi holder til i Legeforeningens lokaler i Akersgata, midt i Oslo sentrum. Kjenner du noen som kan passe beskrivelsen, eller ønsker du selv å søke stillingen?

Psykisk helse på fastlegekontoret

Du er fastlege og skal snakke med en pasient med psykiske plager. Hvordan går du frem? En norskutviklet modell for å fremme god klinisk kommunikasjon er nylig utviklet.

Når du blir syk i ferien

1. juli 2014 ble ferieloven endret. Endringene innebærer blant annet at en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien, allerede fra første sykedag kan kreve å få sykedagen(e) som ny ferie senere.

Sykehusansatte fornøyde med jobben

Sykehusansatte i Helse Sør-Øst gleder seg til å gå på jobb, er stolte av arbeidsplassen sin og anbefaler den til venner. Det viser deler av Norges største medarbeiderundersøkelse.

Ny studie om skiftarbeid og helseplager

Ifølge rapporter fra Statens arbeidsmiljøinstitutt kan skiftarbeid forstyrre døgnrytme, søvn og gi økt ulykkesrisiko. Forskere skal nå overvåke søvnen til 600 sykepleiere som jobber turnus.

Strekker arbeidstiden til for spesialistutdanning?

Den ukentlige arbeidstiden har vært stabil og moderat for norske sykehusleger de siste 20 årene.

Store medisinske spørsmål

Du står fast på noe medisinsk og tyr til Google. Et av de øverste treffene er en artikkel fra Store norske leksikon. Men kan du som lege stole på det du leser der?

Fornøyde pasienter - eller?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført en undersøkelse blant befolkningen om kvaliteten i helsetjenesten. 89 % svarer at kvaliteten på helsetjenester i Norge er ganske god eller veldig god, ifølge resultatene.

Strekker arbeidstiden til for spesialistutdanning?

Den ukentlige arbeidstiden har vært stabil og moderat for norske sykehusleger de siste 20 årene.

Gravide ingen adgang

En av tre ledere er skeptiske til å ansette gravide, og nesten like mange tenker seg om før de ansetter småbarnsmødre. - Hårreisende, mener Yngre legers forening.

La bilen stå – bli lykkeligere

Å gå eller å sykle til jobb gjør deg ikke bare sprekere enn om du kjører bil, det er også bedre for din mentale helse, ifølge britiske forskere.

Medisinutdanning under utvikling

Som ved de fleste andre studiesteder i Norge har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim en svært populær medisinutdanning. Likevel er studiestedet opptatt av hele tiden å forbedre og videreutvikle seg.

Vinn en iPad! (undersøkelsen er avsluttet)

Tidsskriftet er i stadig endring, og vi fortsetter å videreutvikle vårt digitale tjenestetilbud. I høst står utviklingen av ny stillingsportal for tur, og Legejobber.no skal få ny drakt. I den forbindelse har vi laget en spørreundersøkelse. Her kan du gi oss din tilbakemelding, og være med i trekningen av en iPad.

Tør du å be om råd på jobb?

For noen kan det være vanskelig å be om hjelp og råd i en vanskelig arbeidssituasjon. Grunnen til det kan være at man er redd for å bli oppfattet som dum eller mindre kompetent.

Jobben kan gjøre deg syk

En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols.

Tidligpensjon – bra for helsen?

Å få tilbud om å gå av med tidligpensjon kan være bra for helsen, viser en svensk studie. Lite innflytelse på egen arbeidssituasjon øker risikoen for tidligpensjon, viser dansk studie.

Bedre erfaringer med legene enn før

Norske pasienter rapporterer bedre erfaringer med legene og pleiepersonellet ved norske sykehus sammenliknet med i 2011 og 2012.

– Helsearbeidere kan ikke opptre apolitisk

I et leserinnlegg i Dagbladet forsvarer sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen Mads Gilbert og Erik Fosses arbeid og ytringer. – Humanitært og samfunnsmedisinsk arbeid er i sin natur politisk, sier han.

Arbeidsnarkomani bør tas på alvor

Flere hundre tusen nordmenn jobber så mye at det går ut over helse og privatliv. 8,3 % av oss er arbeidsnarkomane.

Ny blogg om forskning

Denne uken startet Oslo universitetssykehus en egen blogg om forskning. Her skal forskerne selv skrive om pågående prosjekter og funn. Bloggen har fått navnet Forskningssykehuset og publiseres på nettsidene til forskning.no.

Legg artikkelsamlingen din i skyen

Har du mistet oversikten over hvor du la den fine oversiktsartikkelen du kom over mens du satt hjemme og surfet? Eller har du lyst til å ha biblioteket med deg på nettbrettet?

Litt legestatistikk!

Det er registrert 45 060 leger i Norge i dag, hvorav 27 880 antas å bo og/eller arbeide i Norge. 24 090 av legene er under 67 år. 48 % av totalt antall leger er kvinner.

Privatpraktiserende spesialister har lavest sykefravær

En studie med over 800 norske leger viser at ansettelsesformen har stor betydning for sykefraværet. Privatpraktiserende spesialister og fastleger har lavest fravær.

Ny pasientjournallov på vei

16. juni behandlet Stortinget forslaget til ny pasientjournallov. Loven har som formål å legge til rette for bedre kommunikasjon og åpner for felles journalsystemer.

Turnusforsøk ga flere leger til Finnmark

1. september starter en rekke turnuskandidater sin turnustjeneste. I Finnmark har en prøveordning med direkte tildeling av turnusplass gjort at flere leger blir i fylket etter endt turnus.

Fremtidens leger starter i dag

Denne uken er det mange som har sommerfugler i magen. Medisinstudentene ved flere universiteter starter forsiktig medisinstudiet med immatrikuleringer, åpningsseremonier, innføringer, markeringer og omvisninger. For de som gjorde seg ferdig med studiet før sommeren nærmer turnustjenesten seg med stormskritt.

For høy arbeidsbelastning i sykehus?

De fleste sykehusleger synes arbeidspresset er høyt.

Åpne kontorlandskap stresser hjernen

Hodepine, stress og mindre overskudd til familien. Det er hverdagen for dem som jobber i åpent kontorlandskap.

Å bidra til et godt arbeidsmiljø

Når konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats kan det føre til sykmeldinger, oppsigelser eller psykiske lidelser. Alle vil gjerne ha et hyggelig arbeidsmiljø og alle har et ansvar for å bidra til dette.

Genomkart til nytte og besvær?

Utviklingen av utstyr for å sekvensere og analysere DNA går nå raskere enn noensinne, og det blir stadig rimeligere. Nå kan den som ønsker det få kartlagt hele sitt genom til en pris på knapt 1 000 dollar. Men hva kan lege og pasient bruke denne kunnskapen til?

Elendig inneklima i sykehusene

Sykepleiere og andre ansatte i norske sykehus har dårligst inneklima i landet. Dårlig fysisk arbeidsmiljø, som ventilasjon og temperaturforhold, er noe av det som stjeler mest energi fra oss på jobben.

Leger vandrer inn

Å utdanne en lege i Norge koster ca. 2,3 millioner kroner. Noen mener staten sparer penger når ferdigutdannede, utenlandske leger kommer til Norge. Mange kommer fra land med legeunderskudd. Er det uproblematisk?

Bedre og sikrere pasientbehandling

Et nytt nasjonalt system for implementering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er nå introdusert. Hensikten er at alle nye metoder skal være funnet trygge og effektive før de tas i bruk.

Autorisasjonsdokument rett fra skriveren

Statens autorisasjonskontor innførte 1. mars 2014 en ny ordning med elektronisk autorisasjonsdokument. Helsepersonell med autorisasjon kan selv skrive ut autorisasjonsdokumentet når de ønsker det.

Ulikt jobbmønster hos kvinnelige og mannlige leger

Færre kvinnelige enn mannlige leger har bistillinger. Menn som har hovedjobb i det private næringsliv, har ofte flere jobber, jo flere barn de får. Kvinnelige leger i samme situasjon gjør det motsatte, viser en nylig avholdt doktorgrad.

Diskriminering av leger under utdanning

Hver tredje underordnede lege oppgir at de har følt seg diskriminert på arbeidsplassen. Den vanligste årsaken til diskriminering er kjønn.

Karrierekveld i Legenes hus

Tirsdag 21. januar ble det arrangert karrierekveld for leger i regi av Legejobber – Tidsskriftets stillingsportal. Over 100 deltakere lot seg inspirere av foredrag om etablering av egen praksis, internasjonalt arbeid og hvordan kombinere klinisk arbeid med forskning.

Fastlegen har stor innflytelse på sykefraværet

Fastlegen har stor påvirkning på i hvor stor grad pasienten blir sykmeldt eller ikke. Samme pasient vil ha ulikt fravær avhengig av hvilken fastlege de går til.

Behov for flere fastleger

Ved utgangen av 2013 var det 4 474 fastlegelister i Norge. 67 av listene var registrert uten lege besatt i stillingen. Behovet for fastleger vil øke som følge av en aldrende befolkning og samhandlingsreformen.

Se på meg da, doktor!

En amerikansk studie viser at legen ser på PC-skjermen ca. en tredel av tiden ved en pasientkonsultasjon.

Slik får du sove etter nattevakten

Sliter du med å få sove etter nattevakten? Ligger du våken og tenker på neste vakt? Det er både slitsomt og helsefarlig. Heldigvis finnes det mange teknikker som kan bidra til bedre innsovning.

Stress, misnøye og personlighet bidrar til utbrenthet

Arbeidsrelatert stress og misnøye med egen arbeidssituasjon er assosiert med utbrenthet. I tillegg kan de med sårbar personlighet være mer utsatt for å bli utbrent enn andre.

Hva sa du, sa du?

Kommunikasjon mellom pasient og lege er et vanskelig, men viktig tema. 194 samtaler mellom spesialister og deres pasienter på Akershus universitetssykehus er tatt opp på video i forbindelse med en studie om effekten av kommunikasjonskurs for leger. Kursing fungerer, men det var detaljene i materialet som virkelig ga forskerne kunnskap om emnet.

Allmennleger trives i jobben

Allmennleger er tilfredse med jobben sin. De som blir allmennpraktikere tidlig i karrieren er litt mer fornøyd enn de som velger allmennmedisin senere.

Diagnose ikke avgjørende for sykmelding

Samme helseplager kan føre til ulike diagnoser, men allmennlegene baserer seg i liten grad på diagnosen når de skriver ut sykmelding.

Skryt av leger på nett

Det er en klar overvekt av positive kommentarer på nettsteder som legelisten.no. Ifølge Kunnskapssenteret gir imidlertid ikke vurderingene nødvendigvis et riktig bilde av kvaliteten.

Utrygg jobb førte til mindre sykefravær

I kjølvannet av Terra-skandalen falt sykefraværet betydelig i de kommunene som ble rammet. Det kommer frem i en forskningsrapport fra Universitetet i Bergen, finansiert av Forskningsrådet. Frykten for å miste jobben spilte en sentral rolle, ifølge forskerne bak rapporten.

Lav tilfredshet blant ruspasienter

45 % av ruspasienter ønsker mer tid med behandler på rusinstitusjoner. 61 % hevder å i noen, liten eller ingen grad ha fått hjelp med psykiske plager.

Leger kjenner ikke prisen på medisiner

Leger har liten kunnskap om priser på legemidler. Dette viser en studie som Legeforskningsinstituttet (LEFO) gjennomførte høsten 2010, og som ble publisert i nettutgaven av PLOS One i september 2013.

Søvnløshet kan føre til alvorlig sykdom

En ny studie viser at søvnløshet over tid øker risikoen for hjerteinfarkt, angst eller depresjon med 50 %. For slitasjegikt er det hele 87 % større risiko, sammenliknet med personer uten samme søvnproblemer.

Svært mange leger jobber når de er syke

Hele 76% av norske leger går på jobb selv om de er syke, viser en studie. Dette gjelder sykdom som de ville ha anbefalt pasientene å holde seg hjemme for.

Personlighet hos gode ledere

Enkelte personlighetstrekk er viktig for å være en god leder. Resultatene fra en norsk studie tyder på at kvinner har personlighetsmessig bedre anlegg for ledelse enn menn.

Klem et verneombud!

Jobben som verneombud utføres ved siden av de daglige oppgavene i bedriften, og er minst like viktig. Jobben går ut på å bruke alle arbeidsdagene til å tenke på kollegene og deres sikkerhet. Husker vi å sette pris på det?

Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere

Høyesterett har avgjort at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter nær halvparten av alle sykehusleger og kan få stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Eldre – bedre enn sitt rykte

Vi blir mer og mer ulike med alderen. Betegnelser som senior, middelaldrende og gammel bidrar til å sette folk i bås. Eldre diskrimineres både i arbeidslivet og i helsevesenet.

Medisinere taper på tellekantene

En medisiner må være medforfatter på rundt 30 vitenskapelige artikler for å få like mange publiseringspoeng som en samfunnsviter som skriver en bok.

Når nettene blir lange, og du blir deprimert..

Høst- og vinterdepresjoner forekommer hos en stor del av den norske befolkning. Når mørket legger seg over himmelen, kan det fort legge seg over tankene også. Det som starter med en lett høstdepresjon kan for noen utvikle seg til en lang og tung vinterdepresjon.

Fireårsregelen og postdoktorer

På arbeidsplasser med vitenskapelig ansatte tilsetter man i langt større grad sine ansatte i midlertidige stillinger enn det som er vanlig ellers i arbeidslivet. Eksempel på dette er postdoktorstillinger som i seg selv er midlertidige åremålsstillinger.

20 000 søknader til 455 stillinger

Den første ordinære søknadsrunden i ny turnusordning for leger ble gjennomført våren 2013. Helsedirektoratet offentliggjorde nylig en rapport som gjør opp status for første runde.

Ny teknologi endrer helsepersonells arbeidsoppgaver

Helsearbeidere må stadig sette seg inn i ny teknologi. En bieffekt av dette kan være at arbeidsoppgaver endres og forsvinner og at flere ansatte velger førtidspensjon.

Like jobbmuligheter?

Ikke-vestlige innvandrere med høyere utdanning har ofte større problemer i overgangen fra utdanning til arbeid enn etnisk norske kolleger. Det er imidlertid ikke tilfellet blant leger og tannleger.

Dette opptar oss på dødsleiet

- Jeg skulle ønske jeg ikke hadde jobbet så mye, og at jeg levde livet på min måte. Dette er hva døende pasienter forteller at de angrer mest på, ifølge en australsk sykepleier.

Unge leger skremmes av fastlegeordningen

Det er behov for flere fastleger, men mange unge leger blir skremt av at de må være selvstendig næringsdrivende fra dag én.

Ta kontroll over nettryktet ditt

Hvordan du som lege fremstår på nett er et hett tema, og noe du bør ha et aktivt forhold til, ifølge ekspertene. Når googlet du sist ditt eget navn?

Lav terskel for å oppsøke lege ved mistanke om kreft

Skandinaver er ikke like redde for å gå til legen ved mistanke om kreft som britiske, australske og kanadiske innbyggere. Nordmenn er minst redde av alle.

Helsepersonell er også utsatt for arbeidsrelatert PTSD

Arbeidsrelatert posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som også kan ramme helsepersonell. Helsearbeidere møter ofte lidelse og død som en del av arbeidshverdagen, og det forekommer også at pasienter går til fysisk angrep.

Hvordan få turnusplass med ny ordning?

Tidligere ble fordeling av plassene avgjort ved loddtrekning, men nå må de fremtidige turnuslegene selv søke på stillingene. Da kan både arbeidserfaring fra helsevesenet og forskningserfaring vise seg å bli viktig.

Turnuslegenes tøffe start

Den første onsdagen i august er i Storbritannia kjent som Black Wednesday, fordi det er da landets turnusleger starter praksisen sin. En britisk studie tyder på at pasienter som blir akuttinnlagt denne dagen har en liten økt risiko for å dø. Søndag 1. september braker det løs for norske turnusleger, men i følge tidligere leder i Legeforeningens turnusråd, er det ikke fare for noen Black Sunday.

 

Hva er praksisen verdt?

En fastlegepraksis er en stor og viktig investering, og prisene kan variere fra noen få hundretusen til opp mot to millioner kroner. Så hvordan finner man frem til hva en praksis er verdt?

Hvordan slapper du av i ferien?

Sommerferien står for døren, og det er tid for å senke skuldrene og lade batteriene. Hva gjør du for å slappe av i ferien?

Ny autorisasjon etter rusmiddelmisbruk

Hvert år mister flere leger og annet helsepersonell autorisasjonen. Ofte er det rusmiddelmisbruk som er årsaken, og det stilles strenge krav hvis man ønsker å søke om ny autorisasjon. 

Gravid på nattevakt

Lange vakter og arbeid på nattestid er ikke alltid like lett å gjennomføre når man er gravid. Men kan den lille i magen ta skade av at mor arbeider på natten?

Mobiltelefoner er en plage

Sykehusleger oppbevarer ofte flere mobiltelefoner i lommen på legefrakken når de er på jobb. Dette kan være en kilde til stress og frustrasjon mer enn et hjelpeverktøy.

Utmattet av uønskede arbeidsoppgaver

Leger møter stadig flere krav om dokumentasjon og rapportering, og mange opplever å få mindre tid til klinisk arbeid. En ny studie tyder på at dette fører til stress og utmattelse.

Helse-Norges beste arbeidsmiljø?

Helse Fonna gikk til topps da de vant den nasjonale prisen «Helseforetakenes arbeidsmiljøpris» på arbeidsmiljøkonferansen for landets helseforetak nylig.

Norske doktorgradsstudenter aksepterer juks

10% av norske medisinske doktorgradsstudenter mener at det er greit å forfalske data. Det viser en studie hvor man har undersøkt holdningene til uærlighet og juks i forskning.

Mange leger bryter arbeidsmiljøloven

Andelen allmennleger som bryter arbeidsmiljøloven, er stor. Arbeidstilsynet har i år og i fjor gjennomført 118 tilsyn med allmennlegetjenesten og funnet at hele åtte av ti bryter loven.

Snart på tide å søke turnusstilling

Fra 2013 må alle som vil ha jobb som turnuslege, selv søke stilling. Søknadsprosessen for høstens turnusstillinger er nå i gang. 30. april blir stillingene i andre pulje utlyst.

Din eller min oppgave

Bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehusene var ett av helseministerens ti grep for bedre sykehus som ble presentert tidligere i år.

Mindre deltid i sykehusene

20 % reduksjon i bruk av deltid på sykehusene. Dette var målet Helse- og omsorgsdepartementet ga helseregionene i januar 2011. I følge departementet går det i riktig retning.

Fremtidens legesjekk - en regneoperasjon?

I en artikkel publisert i Dagens Næringsliv kan vi lese om bruk av algoritmer i helsevesenet: Algoritmer har tidligere sørget for at tusenvis av aksjemeglere er blitt overflødige. Snart kan det være legenes tur til å havne på sidelinjen, mener entusiastene.

På tide å søke turnusstilling

Fra 2013 må alle som vil ha jobb som turnuslege, selv søke stilling. Søknadsprosessen for høstens turnusstillinger er nå i gang.

Mobbing på jobb

Mobbing på arbeidsplassen er dessverre utbredt. I 2009 rapporterte 2,2% at de var blitt mobbet av en kollega på arbeidsplassen rundt én gang i måneden. 1,6% sa det samme om en leder. De siste tre årene har disse tallene økt jevnlig, og det forekommer blant begge kjønn.

E-pensum til medisinstudenter

Medisinpensumet kan være tungt å bære bokstavelig talt. Nå blir imidlertid 35 sentrale pensumbøker e-bøker, og det beste av alt: De blir gratis tilgjengelig for medisinstudentene.

Ta deg fri når du har fri!

Ansatte får høyere livskvalitet og blir mindre stresset hvis de glemmer jobben når de har fri. Det kan også øke prestasjonene på jobb. Det kommer frem i en artikkel publisert i Current Directions in Psychological Science. En vinn-vinn-situasjon, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Legejobber.no

Legejobber.no er stedet du finner alle dine fremtidige jobber. Du finner også nyheter om legers arbeidssituasjon, presentasjoner av arbeidsplassene og nytt om ansettelser. I tillegg kan du abonnere på aktuelle ledige stillinger.

Misfornøyde sykehusleger

Sykehusleger er bare middels fornøyd med samarbeidet med fastlegene. På en skala fra én til ti ga nesten halvparten en skår på under seks, ifølge en ny studie.

Skam

En ny doktorgrad fra Eirik Abildsnes, Universitetet i Bergen, viser at legers måte å kommunisere på kan føre til skam og skyldfølelse hos pasienten, spesielt når det dreier seg om livsstil.

Vi trenger menn

Andelen mannlige ansatte i helsesektoren ligger i dag på 10% på landsbasis. Dette tallet må opp for å møte fremtidens kapasitetsutfordringer.  Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi ha en underdekning av helsearbeidere på rundt 40 000 i 2030.

Tidsskriftet er nå på iPad

Tre av fire leger vurderer å skaffe seg nettbrett, men myndighetene har ingen planer for hvordan de skal brukes, skrev Computerworld i januar i år. Det har Tidsskrift for Den norske legeforening. Nå kan du lese og søke i Tidsskriftet i en egen iPad-applikasjon.

Norske sykehus

Norske sykehus ligger på topp i Europa når det gjelder lav risiko for komplikasjoner under og etter operasjoner. Sjansen for å dø etter en operasjon er også mindre enn på europeiske sykehus for øvrig.

Empati hos legen gir god helse

I en studie gjennomført ved Thomas Jefferson University undersøkte de sammenhengen mellom legens empati og pasientenes sykdomsutfall. Det viste seg at legens grad av empati spiller en rolle for pasientens helse.

Fortsatt flest menn i postdoktorstillinger

Andelen kvinner som tar doktorgraden er nå høyere enn 50% i samfunnsvitenskap og i medisin- og helsefag, mens den ligger på rundt 46% i andre fag. Allikevel er det fortsatt hele 78% menn som er universitetsprofessorer. 

Utdaterte IT-løsninger

Gjesteskribent i Tidsskriftets utgave nr. 15, Bente Kalsnes, skriver om gammeldagse og utdaterte kommunikasjonsløsninger i helsevesenet. Kreftforeningens egen e-helse-ansvarlig, Kristin Bang, hiver seg på lasset og blogger om temaet.

Fastlegene på topp - igjen

I år igjen topper fastlegene listen over tilfredsheten av offentlige tjenester hos den norske befolkningen. Norsk kundebarometer (NKB) gjennomfører årlig en undersøkelse av hvilke offentlige tjenester befolkningen er mest fornøyd med.

Komplekst med nye datasystemer

Det innføres stadig nye datasystemer i helsevesenet. Hensikten er å effektivisere og gjøre det enklere for de ansatte. Det skal også gi bedre samhandling mellom de forskjellige helseaktørene. Helsebyråkratene glemmer at det er en lang og sammensatt prosess, som krever lang tid med prøving og feiling.

Høyt nivå på norske doktorgrader

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomførte tidlig i sommer en evaluering av norske doktorgrader. Resultatene viser at de holder høy kvalitet, også i internasjonal sammenheng. Veksten i antallet ph.d.-kandidater de siste ti årene har ikke ført til en reduksjon av kvalitet og gjennomføringsevne.

Lovendring om rusmiddelbruk hos helsepersonell

I mai ble det innført et forbud for helsearbeidere mot å innta rusmidler 8 timer før arbeidstidens start. Helsepersonell kan også pålegges å avlegge rusprøve ved mistanke om ruspåvirkning. Om den ansatte nekter å avlegge prøve, kan politiet kobles inn.

Leger er redde for å si ifra

Enkelte ledere synes det er vanskelig å takle negativ kritikk på en konstruktiv måte, noe som fører til at leger blir redde for å ytre seg om sin arbeidsplass.

Lite søkelys på pasienters ønsker ved livets slutt

Ønskene til døende pasienter er ikke alltid i fokus når leger og sykepleiere diskuterer livsforlengende behandling med pårørende.

Optimisme og usikkerhet rundt ny turnusordning

Rett før påske lanserte Helse- og omsorgsdepartementet en ny turnusordning for leger. Den trer i kraft 15. februar 2013. Legeforeningen er svært fornøyd med den nye ordningen, mens flere studenter har uttrykt bekymring.

Overdreven tro på egen hukommelse

Feilgrep hos legen skyldes sjelden inkompetanse, men en overvurdering av egen hukommelse. En enkel og billig metode for å redusere feilgrep kan være bruk av sjekklister, viser en doktorgradsstudie gjennomført av Øyvind Thomassen ved Universitetet i Bergen.

Kirurger med alkoholproblemer

Om lag 15 % av alle kirurger i Amerika misbruker alkohol, ifølge en ny studie. Dette er noe høyere enn befolkningen forøvrig. I 45 % av tilfellene der kirurgene viste tegn på alkoholisme, innrømmet de å ha gjort feil de siste tre månedene.

Leger best på intubasjon

Tidsskriftet Critical care har nylig publisert en studie om forskjellen i feilrater ved prehospital intubasjon mellom leger og ikke-leger. Leger lykkes i 99 av 100 tilfeller, sammenlignet med ikke-leger, som kun lykkes i 85 av 100 forsøk.

Risikoen for type 2-diabetes øker ved skiftarbeid

Det er helt nødvendig med nattarbeid i helsevesenet. Allikevel bør legene tenke seg nøye om før de bestemmer seg for om de vil jobbe nattevakter. Ujevn døgnrytme over tid øker nemlig risikoen for type 2-diabetes.

Leger som ikke bryr seg

Mange leger bryr seg ikke om pasientenes personlige bekymringer. De ser på pasientene som medisinske objekter ved at de utelukkende forholder seg til det medisinske aspektet ved sykdommen.

Trette leger jobber i bakrus

Leger blir så trette av nattarbeid at det for enkelte føles som å være i bakrus. Dette kommer frem i en ny dansk undersøkelse.

Nyutdannede leger med minoritetsbakgrunn tjener mest

Lite tyder på at leger med minoritetsbakgrunn diskrimineres på arbeidsmarkedet. De tjener mer eller like mye som etnisk norske leger, viser ny forskning.

Stadig flere leger i Norge

Norge var i 2008 det Nordiske landet med høyest legedekning pr innbygger, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I 1981 var det 456 innbyggere pr lege, mens det i 2009 var 213 innbygger pr lege. Fra 1990 til 2009 har helsetjenesten blitt tilført om lag 7 400 flere legeårsverk.

Kurs legene i kommunikasjon

Sykehusleger kommuniserer bedre med pasientene etter kursing i kommunikasjon. Det viser en undersøkelse utført i forbindelse med en doktorgrad om legers kommunikasjonsferdigheter.

Leger jobber mye, men mindre enn før

I 2010 arbeidet leger i gjennomsnitt 42 timer pr uke, mens de til sammenligning arbeidet om lag to timer mer i 1997. Dette viser en nasjonal undersøkelse som er gjennomført av Statistisk sentralbyrå mellom 1997 og 2010.

 

Legene sykemelder mer i år

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det legemeldte sykefraværet har økt fra i fjor til i år.

Telefonrevolusjon for legene

Sykehusleger har ofte lommene fulle av telefoner, og callingen stresser legene. Men dette kan det snart bli slutt på. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har utviklet et system som kommer til å endre telefonihverdagen til legene.

 

Nye regler om sykefravær

De nye sykemeldingsreglene trådte i kraft 1. juli i år. Det innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgiver og for legen som sykemelder.

Ny veileder om arbeidsmiljø i sykehus

Legeforeningen har utarbeidet en arbeidsmiljøveileder til bruk for ledere, tillitsvalgte og ansatte i sykehus. 

Kvinnelige fastleger jobber mer

Den totale ukearbeidstiden for allmennlegene har økt med omtrent en time de siste årene, men bare blant kvinnelige leger. Det viser en nylig publisert studie.

 

Medisinstudiet endres

Antall søkere til medisinstudiet i høst øker ved Universitetet i Bergen. Likevel vil fakultetet endre studiemodellen.

Leger lever lengre enn andre

Frem til 2000 ble forskjellene i dødelighet mellom norske leger og den øvrige befolkningen uten universitetsutdannelse, stadig større. Det viser en nylig publisert befolkningsstudie.

Vil ha mer styring over fastlegene

Kravene til fastlegene blir strengere. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forventer blant annet at de har oversikt over alle sine pasienter på listen.

Leger tar større sjanser

Leger er forsiktige når de velger behandling for sine pasienter. Men når det gjelder behandling for dem selv, tar de større sjanser. Det viser en nylig publisert studie.

Indere syr norske legefrakker ulovlig

Tekstilarbeidere i India bryter loven når de jobber overtid for å sy norske legefrakker. Nå krever Helse Sør-Øst at det ryddes opp.

Doktorgradskandidater på jobbjakt

Stadig flere tar doktorgraden. Men er det arbeid til alle?

Flere mister autorisasjonen

Statens helsetilsyn tok fra 114 helsepersonell autorisasjonen i 2010 og ga til sammen 255 reaksjoner – begge deler en økning fra året før.

Etterlyser tiltak mot sykefravær

En vesentlig del av sykefraværet skyldes arbeidsforhold, spesielt lav kontroll over egen arbeidssituasjon, belastende arbeidsstillinger og tungt fysisk arbeid. Tiltak på arbeidsplassen kan forebygge slikt sykefravær.

Er tidlig pensjon god for helsen?

Å gå av med pensjon midt i 50-årene kan gjøre godt. En ny studie viser at tidlig pensjon gir en betydelig reduksjon i psykisk og fysisk utmattelse og i depressive symptomer.

Effektiv rådgivning for utbrente leger

Studier har vist at det blant leger er en relativt høy prevalens av utbrenthet, depresjon og selvmord. Et kort rådgivningstilbud kan være betydningsfullt for mange.

Aldersgrense for leger

De fleste leger under 70 år godtar bestemmelsen om at autorisasjonen som lege opphører ved fylte 75 år. Misnøyen øker imidlertid med alderen. Blant de pensjonerte legene som er 75 år og eldre er bare ca. en tredel enig i bestemmelsen om aldersgrense.

 

Flere yngre leger får faste stillinger

Legeforeningen har fått gjennomslag for at leger i spesialisering skal ha faste stillinger. Per i dag ansettes leger i spesialistutdanning kun i tidsavgrensede utdanningsstillinger.

Danske sykehusleger sjelden syke

Danske sykehusleger er langt mindre syke enn annet sykehuspersonell. Færre kvinner og stor grad av innflytelse på eget arbeid er viktige forklaringer.

Legers produktivitet har økt

Sykehuslegers «produktivitet» har økt etter 2001 og økt mer enn deres lønn. Kvinnelige leger tjener mindre enn menn pga. kortere arbeidstid og færre overlegestillinger. Økt andel kvinner i legeyrket vil påvirke utviklingen av legearbeidskraft fremover.

Rasering av turnustjenesten?

Helsedirektoratet foreslår å avvikle dagens turnustjeneste og erstatte den med en ny ordning. De møter kritikk fra flere hold. Legeforeningen er kritisk til at direktoratet ikke har tatt hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.

Flere leger i sykehjemmene

Tallet på legeårsverk i sykehjemmene økte med 10 % i 2009. Helse- og omsorgsministeren er godt fornøyd.

Færre vil bli lege

Søkertallene til høyere utdanning er fortsatt høye, men det har vært en liten nedgang i søkertallet til medisinstudiene.

Nordisk samarbeid mot "farlige" leger

Pasientsikkerheten i Norden skal styrkes. For å unngå episoder med at leger som har mistet autorisasjonen i ett land fritt kan jobbe som lege i et annet land, har de nordiske helse- og sosialministerne blitt enige om informasjonsutveksling på tvers av landegrensene.

Allmenn- og indremedisin populært

Det er nå registert rundt 3 035 spesialister i allmennmedisin og 2 156 spesialister i indremedisin i Norge. Dette kan dermed anses som de mest populære spesialitetene.

Frikort automatisk i posten

Nå trenger ikke pasienter lenger å spare på kvitteringer og søke om frikort hos NAV. Fra 1. juni skal alle få frikort for helsetjenester og medisiner automatisk når de har passert egenandelsgrensen på 
1 840 kroner. 

Legejobber.no - ny stillingsportal for leger

Legejobber.no – Tidsskriftets nye stillingsportal for leger ble lansert tirsdag 11. mai. Det er nesten 300 ledige stillinger i basen!

Norske leger er fornøyde

Norske leger er generelt fornøyde, både med tilværelsen i sin alminnelighet og med jobben. Allmennleger har høyere jobbtilfredshet enn sykehusleger, og eldre leger er mer fornøyd enn yngre leger.

Nye rettigheter ved pleie av pårørende

Fra 1. juli 2010 får norske arbeidstakere bedre rettigheter i forhold til å ta vare på syke pårørende.