Medisinsk mikrobiologi

Stipendiat i farmakologi/molekylmodellering

Institutt for medisinsk biologi
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Tromsø
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

Stipendiat i farmakologi/molekylmodellering ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi

Søknadsfrist: 17.7.2012
Søknader merkes: Ref. 2012/2032

Ved Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.).

Stillingen er tilknyttet Institutt for medisinsk biologi og forskningsgruppe for Medisinsk farmakologi og toksikologi.

Tilsettingen gjelder for 4 år.  

Stipendiat er en utdanningsstilling, som har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten vil bli tilknyttet forskerskolen i molekylær og struktur biologi (MSB) ved Universitetet i Tromsø og nasjonal forskerskole i strukturbiologi (National Graduate School in Structural Biology - Biostruct). Doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d. forskrift finnes på følgende adresse:
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28713&p_document_id=61824&p_dimension_id=88108.

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til professor Ingebrigt Sylte, tlf. 77 64 47 05, e-post: ingebrigt.sylte@uit.no

Søknadsdokumenter (se nedenfor) sendes til: Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø. I tillegg skal søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Stillingens tilhørighet
Det helsevitenskapelige fakultet består av 8 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag, psykologi og kompetansesenter for barn og unge. Fakultetet driver forskning og undervisning i disse fagene, i tillegg til at det gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca 1000 ansatte, ca 280 phd-studenter og ca 2700 studenter.

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i psykologi, ulike helse- og omsorgsfag og farmasi.

Forskningsgruppen i Medisinsk farmakologi og toksikologi (http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=92438&p_menu=42374) har i dag 8 vitenskapelige stillinger hvorav 4 faste topp/mellomstillinger, en forskerstilling, en postdoktorstilling og 2 PhD stipendiat stillinger. Forskningsgruppen disponerer også personale i tekniske og administrative stillinger. Forskningsgruppens studerer effekter av legemidler og giftstoffer ved hjelp av eksperimentelle metoder og molekylmodellering. Prosjektene spenner fra teoretiske beregninger og strukturbiologiske studier av molekylære virkningsmekanismer for legemidler, rusmidler og miljøgifter, til cellulære studier ved hjelp av biokjemiske, farmakologiske og bioteknologiske metoder. I tillegg gjøres det toksikologiske studier av allergener fra fiskeindustrien.

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil jobbe på prosjektet “Molecular mechanisms and ligand interactions of serotonergic and glutaminergic drug targets in the CNS”. I prosjektet blir molekylmodellering og eksperimentelle studier brukt til å karakterisere struktur, funksjon og ligand interaksjoner av reseptorer og transportproteiner i CNS som er viktige mål for legemidler. Søkeren vil bli involvert i molekylmodelleringsdelen av prosjektet, mens de eksperimentelle studiene vil bli utført av samarbeidspartnere. Molekylmodelleringsmetodene som kandidaten vil benytte inkluderer homologi modellering, molekylær dokking, molekylær dynamikk, og virtuell screening av komponent biblioteker.

Kvalifikasjonskrav
Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på ph.d.- programmet til forskerskolen i “Molekylær og strukturbiologi” (MSB) ved universitetet i Tromsø , jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved Universitetet i Tromsø. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d forskriften ved UiT.

For stillingen kreves mastergrad i biomedisin, biologi, kjemi, farmasi, eller bioinformatikk, eventuelt en bakgrunn som cand. med. eller cand.pharm. Forkunnskaper i farmakologi/toksikologi og molekylmodellering vil bli tillagt vekt.

Det er ønskelig at søkeren behersker norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til at det kreves at søkeren behersker engelsk muntlig og skriftlig flytende

Det kan legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet.

Personlig egnethet skal tillegges vekt.

Arbeidsbetingelser
Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Den som tilsettes i stillingen må påregne undervisningsoppgaver ved instituttets ulike studietilbud, men vil primært bli tillagt undervisning i farmakologi for studenter i biomedisin/biologi biologistudenter, medisin og sykepleie og molekylmodellering for studenter i biomedisin/biologi.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017 eller kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av
•    masteroppgaven eller tilsvarende
•    eventuelle andre vitenskapelige arbeider

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søknaden
Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no

I tillegg sendes:
•    Søknadsbrev
•    CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
•    Attesterte* kopier av
–    vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
–    vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
–    diploma supplement for avlagte grader
–    dokumentasjon for engelskkunnskaper
–    attester
–    eventuell prosjektbeskrivelse
•    liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)

i 4 eksemplarer direkte til: Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø innen søknadsfristens utløp.

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
•    forfatter(e), arbeidets tittel
•    for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
•    for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen må innleveres i 3 eksemplarer og være ordnet i 3 komplette sett.  
 
Arbeidene sendes innen søknadsfristens utløp direkte til:
Institutt for medisinsk biologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromspø
9037 Tromsø

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø

Arbeidsgiver: Universitetet i Tromsø
Det helsevitenskapelige fakultet
Kontaktperson:
Ingebrigt Sylte
Professor
Telefon: 77 64 47 05
ingebrigt.sylte@uit.no
Hjemmeside: www.uit.no Stillingsnummer: 2012/2032 Arbeidssted: Universitetet i Tromsø

9037 TROMSØ
RELEVANTE STILLINGER