Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Medisinsk mikrobiologi

Lege i spesialisering

2 vikariater
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Stillingstype
  Vikariat
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Avdeling for mikrobiologi er regionsavdeling for Helseregion SørØst og har laboratorievirksomhet ved Gaustad (Rikshospitalet) og Kirkeveien (Ullevål). Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale fra pasienter innlagt ved Oslo universitetssykehus, Oslo sykehus forøvrig og fra pasienter som har oppsøkt spesialist og primærhelsetjenesten hovedsakelig i Oslo. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blod og blodprodukter. Analyserepertoaret er stort og årlig utføres vel 1 millioner analyser.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner, Bakteriologi, Molekylærdiagnostikk og virologi/infeksjonsserologi, Forskning, Utvikling, Produksjon, Prøvemottak, Driftseksjon og seksjonen Medisin, stilligene er knyttet til denne. Avdelingen er tilknyttet Universitet i Oslo, Det Medisinske fakultet. Miljøet er lærerikt og periodevis hektisk.

Avdeling for mikrobiologi har for tiden 21 legestillinger - 12 overleger og 9 utdanningsstillinger.

VI har nå 2 vikariater LIS for spesialiteten medisinsk mikrobiologi ledig, Nr ID 12732 fra 15.05.12 til 31.01.13 og Nr ID 7533 fra 03.09.12 - 02.09.13.

Arbeidsoppgaver
 • Avdelingen har et bredt diagnostisk repertoar innen virologisk, infekjsonsserologisk, bakteriologisk, innen fagfeltet parasittologisk og mykologisk diagnostikk.
 • Den som ansettes forutsettes å følge avdelingens opplæringsprogram for spesialistkandidater.
 • Tjeneste ved flere lokalisasjoner innen avdelingen kan bli aktuelt.
Det forutsettes at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
Søker bes oppgi evt interesseområder for forskning/utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner
Avdelingen søker primært lege som planlegger å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi og som ønsker å få gruppe i tjenesten innen medisinsk mikrobiologi men lege med bakgrunn f.eks. i infeksjonsmedisin kan også søke.


Arbeidsgiver: Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål
Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for mikrobiologi, seksjon medisin Kontaktperson:
Kjetil Klaveness Melby
Avd.leder/professor
Telefon: 23 07 11 61
uxkjme@ous-hf.no
Fredrik Müller
Overlege/professor
Telefon: 23 07 11 46
Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no/ Nr-id. nr: 12732, 7533 Søknad merkes: Referansenr: 1425151690 Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus HF

0407 OSLO
RELEVANTE STILLINGER